Sklad v poročilu, ki so ga poslali na vlado, sicer ne govori o izgubi, ampak o tem, da so leta 2018 realizirali presežek odhodkov nad prihodki, in to v višini 3,299.909 evrov. »Razlog za presežek je v dejstvu, da je SKZG /…/ ostal zavezanec za plačilo odškodnin denacionalizacijskim upravičencem za nezmožnost uporabe zemljišč tudi za gozdna zemljišča, ne le kmetijska. Izkazani presežek odhodkov nad prihodki bo SKZG pokrival iz presežka prihodkov preteklih let,« pojasnijo v poročilu. Če povzamemo, so morali za odškodnine iz naslova denacionalizacije porabiti ves denar, ki so ga imeli prihranjenega iz prejšnjih let, ko so poslovali odlično.

Poslovanje sklada od leta 2012 do 2016

Poglejmo grobo poslovanje. Leta 2012 je imel sklad 23 milijonov evrov prihodkov in 18 milijonov odhodkov. Pet milijonov jim je ostalo. Naslednje leto je bilo poslovanje še boljše. Prihodki so se namreč povečali na 25 milijonov, pri čemer so bili odhodki nižji kot leta 2012, in sicer zgolj 14 milijonov. Leta 2013 jim je torej ostalo 11 milijonov. Leta 2014 so bili prihodki sklada še višji kot leta 2013, in sicer 27 milijonov evrov, odhodki pa so ostali na ravni prejšnjega leta, se pravi 14 milijonov. Tudi to leto je skladu ostalo veliko, 13 milijonov. Leta 2015 so se prihodki še povečali, na kar 33 milijonov evrov, povečali pa so se tudi odhodki, na 16 milijonov, še vedno je skladu ostalo 17 milijonov. No, leta 2016 pa so bili prihodki bistveno nižji, s prej omenjenih 33 milijonov so se zmanjšali na 20 milijonov, pri čemer so odhodki znašali 15 milijonov evrov. Še vedno je bila razlika med prihodki in odhodki 5 milijonov v pozitivno smer. Če seštejemo vse, kar je v teh letih ostalo skladu, dobimo lepo številko. Od leta 2012 do 2016 je skladu v malhi ostalo kar 51 milijonov evrov. In če od teh 51 milijonov odštejemo vse, kar so morali v dveh letih plačati ljubljanski nadškofiji, se pravi 28,822.000 evrov, bi moralo na skladu še vedno ostati vsaj 22,178.000 evrov.

Več nakupov zemljišč kot prodaj

Sklad upravlja z 59.423 hektarji kmetijskih zemljišč in ima sklenjenih 16.830 zakupnih, brezplačnih in najemnih pogodb, s katerimi oddaja 53.500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Lani so prodali 14.634 hektarjev zemljišč v skupni vrednosti 1,527.613,17 evra. Res pa je, da so kupili za 2,417.463,36 evra zemljišč. Sami poslovanje ocenjujejo kot dobro, vendar trdijo, da bo zelo oteženo, če bodo še naprej morali plačevati denacionalizacijo.