Prvenstvena naloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS je gospodarno upravljanje zemljišč v državni lasti, to pomeni, da državno zemljo daje v zakup, jo proda ali kupuje nova zemljišča. A zadnja leta sta sklad in s tem njegovo delo močno prizadeli odločitvi vlade – o prenosu gozdov na drugo državno podjetje in dolžnost izplačevanja odškodnin v procesu denacionalizacij.

Začarani krog

Sklad kmetijskih zemljišč je v obdobju med letoma 1996 in 2017 v postopkih denacionalizacije vrnil 163.384 hektarjev zemljišč, od tega 53.753 kmetijskih zemljišč, od tega pa cerkvenim ustanovam 36.602 hektarjev zemljišč oziroma 10.005 hektarjev kmetijskih zemljišč. To pomeni, da sklad danes upravlja manj kmetijskih zemljišč, posledično se mu zmanjšuje tudi prihodek iz gospodarjenja s temi zemljišči. Potrebnih sredstev za nakupe novih kmetijskih zemljišč, ki bi nadomestila v postopkih denacionalizacije vrnjena zemljišča, pa sklad zaradi tega razloga nima dovolj, so začarani krog opisali na skladu.

Lani prva izguba

Zaradi vsega naštetega je lani sklad prvič po 24 letih poslovno leto zaključil z izgubo, in sicer v višini 1,485 milijona evrov. Z uveljavitvijo zakona, ki je prenesel državne gozdove na državno podjetje Slovenski državni gozdovi, je namreč sklad izgubil dve tretjini prihodkov in dve tretjini premoženja v upravljanju. Kljub izgubi premoženja pa so skladu ostale vse obveznosti iz naslova visokih odškodninskih zahtevkov za nemožnost uporabe gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, vključno s plačilom zakonskih zamudnih obresti.

Za odškodnine namenili že 32 milijonov evrov

In v obdobju od leta 2003, ko so bile izplačane prve odškodnine, do konca septembra letos je sklad izplačal vrtoglavih 31,934.102 evrov odškodnin, obresti in pravdnih stroškov. Največji prejemnik odškodnin? Cerkev. Sklad je moral cerkvenim ustanovam zaradi nemožnosti uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, izplačati skupaj 20,387.977 evrov odškodnin in obresti.

Plačilo odškodnin in vračanje zemljišč pa vpliva tudi na poslovanje, sklad bi namreč brez obveznosti plačila odškodnin za nemožnost uporabe gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, poslovno leto 2017 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Tako pa so se prihodki od gospodarjenja z državnimi kmetijskimi zemljišči porabili za plačilo obveznosti iz naslova državnih gozdov, namesto da bi se sredstva namenila novim nakupom kmetijskih zemljišč in vlaganjem v državna kmetijska zemljišča. Sklad je namreč lani izplačal 5,85 milijona evrov odškodnin, obresti in pravdnih stroškov, to pa je najvišje izplačilo odškodnin glede na vsa pretekla leta.