Reševati bo treba tudi vprašanje lastništva pešpoti pod šolo, ki je delno na zemljišču Kelenca. Z Občino Ormož se trenutno dogovarjajo, da bi del njihovega zemljišča, na katerem je pešpot, brezplačno prenesli na občino.

Lastnik zemljišča, na katerem se je sprožil plaz, je podjetje Gradbena dela Kelenc iz Zamušanov, katerega lastnik in direktor je Vlado Kelenc. Zemljo so kupili zaradi dobre lokacije v središču Velike Nedelje, gradili bodo manjši večstanovanjski objekt.

Konkretno se jim je zapletlo takoj na začetku, saj se je pojavil zdrs zemljine. Z interventnim posegom so želeli pobočje utrditi in se lotili gradnje podpornega zidu, a jim je to povzročilo še več težav, saj so dobili za vrat različne nadzorne organe. »24. februarja 2020 sem poklical župana Danijela Vrbnjaka in ga prosil, ali si lahko pride prednostno ogledat situacijo na brežini pod pešpotjo pod osnovno šolo. Brežina je v dolžini 35 metrov drsela proti spodnjim objektom. Plaz je ogrožal pešpot in spodnje objekte. Na kraju smo ugotovili, da se na več mestih pojavljajo kotanje z odpadno in meteorno vodo, ki je tudi zaudarjala in ponekod v curkih tekla po naši parceli ter plazišču. Na osnovi ustnega dogovora z županom smo zaradi zdrsa pešpoti in bližine šole takoj pristopili k sanaciji pobočja. O primeru smo seznanili pristojne ustanove. Poslužili smo se gradnje podpornega zidu, za katerega smo pridobili vso potrebno dokumentacijo. Šlo je za urgentno reševanje situacije, treba je bilo zaščititi ljudi, ki bivajo pod plazom,« je pojasnil Kelenc. 

Padale tudi kazenske ovadbe

»Naše podjetje je pridobilo štiri geomehanska mnenja pred prvim plazom in po njem. V mnenjih je zapisano, da je do prvega plazu prišlo izključno zaradi zalednih, meteornih in fekalnih voda. Izvedba oporne stene in zaščite brežin je bila ves čas pod nadzorom, oporna stena in brežine držijo še danes ter se ne premikajo. Plaz, ki se je zgodil kasneje pod šolo, je od naših posegov odmaknjen najmanj deset metrov. Med posegom in po njem sem bil osebno in kot direktor podjetja Kelenc, d. o. o., ovaden na vse možne institucije. Ker se je dokumentacija sproti urejala, v postopkih niso ugotovili nepravilnosti in tudi ni bilo sankcij. Naše podjetje in sam osebno smo s predstavniki Občine Ormož dobro sodelovali in vse zadeve urejali sporazumno, v dogovoru. Ob tem moram opomniti, da trenutno vodstvo Občine Ormož za razmere oziroma plaz, ki se je zgodil tik pod šolo, ni odgovorno, temveč bi lahko problem po pričanju bližnjih stanovalcev izhajal iz neukrepanja ter nestrokovnega izvajanja v minulih desetih ali 15 letih.«

Po pol leta sledil drugi plaz

»Ves čas sem spremljal sanacijo brežine in gradnjo opornega zidu, o vseh posegih sem sproti obveščal Občino Ormož. Prav tako je iz dokumentacije razvidno, da so bili pristojni in inšpektorat obveščeni, da se je voda pred plazom ob drogu javne razsvetljave zbirala in pronicala v zemljo, posledično je obstajala nevarnost, da se lahko ponovno sproži plaz. Z Občino Ormož je bilo dogovorjeno, da se bo preventivno, v izogib nadaljnjemu plazenju, izvedlo ustrezno odvodnjavanje s kanaletami. Posega ni bilo, saj se je zaradi razmočenosti terena utrgal nov plaz. Naše podjetje je na prošnjo geomehanika, ki ga je najela Občina Ormož, izvedlo sondo v globino tri metre, do koder je bila zemljina napita, voda pa je iz zemljine dotekala v izkop – sondo, kar potrjuje dejstvo, da meteorna voda prihaja izpod objektov OŠ Velika Nedelja, saj šola stoji vzporedno nad plaziščem,« je poudaril Kelenc in dodal, da so stroške sanacije prvega plazu in gradnje podpornega zidu v celoti poravnali sami.

Plaz Velika Nedelja, piloti
Mojca Zemljarič
Plazišče v Veliki Nedelji.

Večstanovanjski objekt bi začeli graditi jeseni

Kelenc je pojasnil, da bodo morali z Občino Ormož rešiti tudi vprašanje lastništva pešpoti pod šolo, ki je delno na njegovem zemljišču. »Na osnovi ogledov dokumentacije je ugotovljeno, da velik del šolske pešpoti poteka po naši parceli, kar je znak, da bivši predstavniki Občine Ormož zadev niso urejali, kot bi morali. Z občino se dogovarjamo, da bi del našega zemljišča, na katerem je pešpot, brezplačno prenesli na občino.« 

Sogovornik je še povedal, da aktivnosti za gradnjo večstanovanjskega objekta nadaljujejo. Upravna enota Ormož jim je maja izdala gradbeno dovoljenje, graditi bodo predvidoma začeli jeseni. »Objekti bodo vpeti v brežino, kar bo tudi delno stabiliziralo teren,« je Kelenc končal pogovor.

Voda, ki pronica izpod vznožja griča
Mojca Zemljarič
Voda, ki pronica izpod vznožja griča.

Občina: »Za sanacijo mora poskrbeti lastnik«

Na Občini Ormož so povedali, da so za sanacijo drugega plazu poskrbeli zaradi zavarovanja terena in preprečitve nadaljnjega plazenja. Začasno stabilizacijo brežine so izvedli z zagatnicami, za kar so pridobili geomehansko mnenje. V zvezi s tem so nastali stroški v višini okoli deset tisoč evrov, za katere pričakujejo, da jim jih bo lastnik zemljišča oziroma investitor na podlagi regresnega zahtevka povrnil. Prav tako pričakujejo, da bo podjetje Gradbena dela Kelenc poskrbelo za trajno sanacijo plazeče brežine: »Lastnik spodnjega zemljišča mora izvesti dokončno sanacijo brežine in zagotoviti stabilnost terena. Tudi stroške sanacije bo moral kriti investitor.«