Natančnejših podatkov o višini dolga in postopkih o prisilni izterjavi nimajo, saj evidenco vodijo vrtci, ustanoviteljice javnih zavodov pa so občine, ki so tudi pretežne financerke.

Kot so za pojasnili na šolskem ministrstvu, se pri plačilu vrtca upošteva materialni položaj družine, v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pa se lahko socialno najšibkejšim družinam vrtec v celoti subvencionira. Plačila za vrtec so tako oproščeni starši oziroma družine, kjer mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 185,43 evra. Tako je zaradi slabega gmotnega položaja plačila opravičenih 3200 otrok, kar predstavlja štiri odstotke vrtčevske populacije.

Ali otroka ob neplačilu izključijo?

Zakon o vrtcih sicer vsebuje posebno določbo, ki vrtcu narekuje dolžnost, da če starši zamujajo s plačilom računa, tem najprej pošlje opomin in jih opozori pred izvršbo. Sodišča in drugi organi postopke izvršbe, ki jih vlagajo vrtci, obravnavajo prednostno in hitro. Vendar ta zakon ne vsebuje določbe, ki bi vrtcu omogočala enostransko izključitev otroka.

Po veljavni zakonodaji morajo vrtci izpeljati vse postopke za prisilno izterjavo neplačanih obveznosti s strani staršev, morebitni odpis dolga pa je določen v predpisih, ki urejajo javne finance, so še pojasnili na ministrstvu, a niso navedli, ali katero od okolij ali katera od skupin posebej izstopa po plačilni nedisciplini.

Težave na Dolenjskem

Poslanec NSi Jožef Horvat je sicer pred kratkim na ministrstvo naslovil poslansko vprašanje, v katerem navaja, da so se nanj obrnili nekateri ravnatelji vrtcev, v katere so vključeni tudi romski otroci. Ti naj bi se znašli v težkih razmerah, saj se jim kopičijo dolgovi, ker nekateri starši ne poravnavajo svojih obveznosti. Kljub stalnemu pošiljanju opominov naj se starši ne bi odzivali, ne zaleže niti grožnja z izvršbo, saj bi bila ta neuspešna, zato si ravnatelji želijo sistemske rešitve.

Na novomeški občini so povedali, da je problematika neplačevanja pri njih prisotna ves čas, saj 80 odstotkov staršev obveznosti poravna v roku, večina ostalih pa do naslednjega obračuna. Problematiko neplačevanja in stisko dolžnikov vrtci rešujejo na različne načine, v vrtcu Pedenjped, v katerega so vključeni tudi romski otroci, pa pri tem sodeluje svetovalna služba s strokovnimi delavci centra za socialno delo (CSD).

Kako rešujejo problematiko 

Ob tem so potrdili, da so v omenjenem vrtcu zaznali odstopanja pri plačilni disciplini. Problematiko rešujejo tako, da imajo s starši in CSD sklenjen dogovor o poravnanju mesečnih obveznosti, s katerim se starši zavezujejo, da bodo redno poravnavali obveznosti. Ob morebitnem neplačevanju oziroma nerednem plačevanju pa znesek odtegnejo od transferjev CSD.