Kot je poudaril glavni inšpektor RS za delo Franc Rančigaj, so nekatere rešitve na novo opredeljene kot prekrški, določbe v zvezi s plačilom za delo pa so umeščene med najostreje sankcionirane prekrške, pri čemer je zagrožena globa od 3000 do 20.000 evrov.
Nekatere kršitve v novem ZDR so na novo opredeljene kot prekrški, je izpostavil Rančigaj. Med njimi je naštel nadlegovanje in trpinčenje, sprejetje splošnega akta, obveščanje o sprejetih ukrepih za zagotavljanje dostojanstva na delovnem mestu in posebnosti v disciplinskem postopku.
Dodal je še zagotovitev odsotnosti delavca zaradi opravljanja funkcije ali druge obveznosti na podlagi zakona, obveznosti delodajalca do sindikata, vrnitve napotenega delavca v Slovenijo in nezagotavljanje sredstev za delo.
Zakon med drugim na novo umešča določbe v zvezi s plačilom za delo med najostreje sankcionirane prekrške, pri čemer je zagrožena globa od 3000 do 20.000 evrov, je tudi poudaril Rančigaj.
Po njegovih besedah med pomembne novosti spada tudi možnost, da lahko inšpektorat kot prekrškovni organ izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona.
"Ob tem je treba poudariti, da je v primeru izreka globe v višjem znesku od najnižje predpisanega potrebno upoštevati splošna pravila za odmero sankcije in izdati odločbo o prekršku, v obrazložitvi katere je treba odločitev glede na omenjena pravila obrazložiti," je pojasnil.
V tej luči je delodajalce, ki kršijo zakonsko določene pravice delavcev v zvezi s plačili za delo, opozoril, da so bodo inšpektorji od danes naprej kršiteljem izrekali globe po novem zakonu.
To pomeni, da bodo pravne osebe kaznovali z najmanj 3000 evrov globe za neizplačano plačo posameznemu delavcu vsak mesec, odgovorno osebo pravne osebe pa s 450 evrov globe.
Če se bodo kršitve nadaljevale, bodo inšpektorji izrečene globe stopnjevali. Pravni osebi bodo naložili vse do 20.000 evrov kazni, odgovorni osebi pravne osebe pa do 2000 evrov kazni za vsakega posameznega delavca, ki mu ni bila izplačana plača ali drugo plačilo na predpisan način.
Nekoliko milejša je sicer globa za kršitelje, ki so manjši delodajalci, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, je sklenil glavni inšpektor za delo.
ZDR in novela zakona o urejanju trga dela, ki skupaj sestavljata reformo trga dela, sta v veljavo stopila konec minulega tedna.