Po Sloveniji v teh dneh potekajo številni dogodki, na katerih fizioterapevti, člani ZFS, želijo približati fizioterapijo vsem tistim, ki jo potrebujejo. To so npr. informacijske točke, individualni in timski pogovori, demonstracije vadbe, meritve in svetovanja in številni drugi. 

 "Zaradi omejitev pri delu fizioterapevtov v času covid–19 se je fizioterapija pokazala kot še posebej pomembna, saj po eni strani prispeva h krepitvi zdravja in preventivi pred boleznijo, obenem pa je tudi pomemben del okrevanja po poškodbah in boleznih, tudi tistih, ki so preboleli covid-19," so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije zapisali v Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS). 

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), kot bistveno za fizioterapijo izpostavlja: "V času covid-19 se je še posebej pokazalo, da je nujna večja dostopnost fizioterapije, kar se močno kaže tudi pri starejši populaciji." Da bi se to zgodilo, pa so potrebne sistemske spremembe. V ZFS se zavzemajo za učinkovito krajšanje čakalnih dob, zato predlagajo "sprejem kadrovskih normativov na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter uvedbo neposrednega dostopa pacientov do fizioterapije z možnostjo samonapotitve pacienta na fizioterapijo, kot imajo urejeno v večini razvitih evropskih držav." Predlagajo tudi uvedbo patronažne fizioterapije v okviru timov za dolgotrajno oskrbo, vključitev diplomiranega fizioterapevta v vse referenčne ambulante in druge preventivne programe, ki vključujejo telesno dejavnost ter izboljšanje kakovosti fizioterapevtske dejavnosti s ponovno regulacijo poklica fizioterapevta (ponovna uvedba licenc, specializacije kot imajo to urejeno zdravniki in medicinske sestre in fizioterapevti drugje po Evropi in svetu).

Ključnega pomeni je tudi fizioterapevtska vadba v domovih za starejše. V Sloveniji je v domovih za starejše prisoten en fizioterapevt na 150 oseb, v ZFS pa menijo, da bi za zadostitev minimalnim standardom potrebovali najmanj štiri na 150 oseb. 

Gregor Žigon, direktor Doma pod gorco, pa je poudaril pomen fizioterapije za starejše: "Pri naših stanovalcih se je zaradi manjše možnosti izvajanja fizioterapije v času izolacije pokazal upad psihofizične kondicije in tudi kognitivnih funkcij. Izvajali smo alternativne aktivnosti, kot je na primer vadba na balkonih in individualna vadba, vendar že v običajnih okoliščinah nimamo dovolj kadra, da bi to izvajali v zadostnem obsegu, v času izolacije pa se je ta primanjkljaj še dodatno pokazal. Zato se nam zdi pomembno, da sprejmemo sistemske rešitve, ki bodo starejšim zagotovile boljši dostop do fizioterapije tudi ob morebitnih podobnih situacijah v prihodnje."