Odredba je objavljena v Uradnem listu RS. V njej je določeno, da se testiranje v organizacijski enoti izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2. Delodajalec mora spremljati število in vrsto opravljenih testov ter število pozitivnih izvidov, o tem pa dnevno poročati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo s SARS-CoV-2, ni obvezno. "Testiranje in poročanje se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov, in sicer od 23. novembra 2020. Delodajalec v celoti uvede testiranje zdravstvenih delavcev najpozneje do 7. decembra 2020," so sporočili z ministrstva za zdravje.

Poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano s svojimi oddelki in dislociranimi enotami (NLZOH) ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, lahko mikrobiološke preiskave na virus SARSCoV-2 neposredno pri pacientu opravljajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom določi minister za zdravje. To so zdravstvenih domovi po Sloveniji, bolnišnice in nekateri koncesionarji.

"Proračun zagotavlja financiranje preiskav na virus SARS-CoV-2 za preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani (PCR testi - dokazovanje nukleinske kisline in HAGT). Prav tako se financira preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri izvajalcih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, vključno s socialno varstvenimi zavodi. Preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev z HAGT se uvaja postopno ob sprotni evalvaciji rezultatov do polne uvedbe. Postopno uvajanje pomeni uvajanje v skladu s strokovno oceno o zmožnosti organizacije testiranja ter upoštevajoč epidemiološko sliko pri izvajalcu oz. v notranji organizacijski enoti izvajalca. Na podlagi sprotne evalvacije rezultatov se lahko določi bolj pogosto testiranje," so še sporočili.

V informacijski sistem ZZZS

Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko uveljavljajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za PCR teste ter izvajalci imenovani s sklepi ministra za zdravje.
Pri ZZZS lahko izvajalci uveljavljajo stroške le za teste, ki so bili opravljeni za zavarovane osebe in izvedene v okviru javne zdravstvene službe (ne pa tudi za teste, izvedene pacientom v samoplačniških ambulantah).

V breme ZZZS lahko drug izvajalec opravi brise tudi za paciente, ki niso opredeljeni pri tem izvajalcu, če se o tem pisno dogovori s sosednjo oziroma sosednjimi vstopnimi točkami. Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur (velja le za PCR teste), je namreč obvezna napotitev k drugemu izvajalcu, ki ima proste kapacitete. Oba izvajalca se morata o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.

Izvajalci morajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav (PCR testi in HAGT testi) posredovati v informacijski sistem ZZZS. Izvajalci ne smejo uveljavljati tistih stroškov, za katere so povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali na podlagi interventnih predpisov, povezanih z epidemijo. Sredstva se iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021.

Cene

Povračilo preiskav iz proračuna Republike Slovenije se izvede v skladu s cenami, ki so določene s sklepom.

Za PCR test odvzem brisa 6,00 evrov in neposredno dokazovanje v laboratoriju 55,00 evrov . 

Za HAGT odvzem brisa 3,00 evre, za test največ 9,00 evrov.

"Sredstva se iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021. Izvajalci rezultate vseh testiranj in preiskav posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih, kot to določi Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo pripravljal redna mesečna poročila o številu posredovanih rezultatov testiranj in preiskav po izvajalcih in vrsti testov ter jih posredoval Ministrstvu za zdravje."