Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je v Sloveniji že od leta 2008 strogo prepovedana. Kljub temu pa lahko vsako leto vidimo in slišimo, da ljudje, predvsem najstniki in otroci, še vedno mečejo petarde ter neustrezno ravnajo s pirotehničnimi izdelki.

Kaj pravi zakon?

Na spletni strani ministrstva za notranje zadeve (MNZ) je jasno opredeljeno, da je pirotehnični izdelek »vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij«.

družba, petarda
Dreamstime
Zabava bo enako uspešna tudi brez petard.

Kaj še narekuje zakon?

➽Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s harmoniziranimi standardi. Če na pirotehničnem izdelku ni dovolj prostora za označevanje, se podatek navede na najmanjši embalažni enoti.

➽ Nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (na primer na tržnici) odsvetujemo, saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.

➽ Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.

➽ Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja, pri čemer je treba upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve.

➽ Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorom staršev ali skrbnikov.