SOS za okolje

Sedem let po požaru si Občina Vrhnika še vedno prizadeva za selitev Kemisa

Laura Štraser
14. 2. 2024, 08.08
Posodobljeno: 14. 2. 2024, 08.12
Deli članek:

Upravno sodišče je januarja razveljavilo odločitev inšpektorata, po kateri je lahko vrhniški Kemis tudi po požaru maja 2017 deloval na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja, veljavnega pred nesrečo. Občina, ki želi umik obrata, trdi, da se pristojno ministrstvo na odločitve sodišča ne odziva, zato načrtuje uporabo pravnega varstva.

Bobo
Občina, ki želi umik obrata, trdi, da se pristojno ministrstvo na odločitve sodišča ne odziva, zato načrtuje uporabo pravnega varstva.

Požar pred skoraj sedmimi leti je bil hujša okoljska nesreča, v kateri je bil med drugim močno onesnažen bližnji potok. Ker menijo, da je za Vrhničane življenje v neposredni bližini Kemisovega obrata za skladiščenje in predelavo nevarnih odpadkov prenevarno, skušajo na občini vse odtlej z uporabo pravnih sredstev doseči selitev Kemisa na lokacijo zunaj občine.

Vrhniški občinski svet je po požaru soglasno ugotovil, da je lokacija obrata neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki. To je za občino zavezujoč sklep, na katerem temelji njeno ravnanje v postopkih zoper Kemis, so na občini pojasnili za STA. Kot so ob tem opozorili, pa državni organi onemogočajo sodelovanje občine kot stranke v postopkih. Prihajalo naj bi tudi do vsebinskih kršitev pri odločanju.

"Veliko večino takšnih nezakonitih odločitev nato v upravnem sporu odpravi upravno sodišče," so zatrdili na občini. Kot primer so navedli omenjeno nedavno sodbo, s katero je upravno sodišče razveljavilo odločitev inšpektorice za okolje, po kateri je Kemis po požaru lahko deloval na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja, veljavnega pred požarom.

Da so 20. januarja prejeli sodbo upravnega sodišča, so za STA potrdili tudi na Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Kot so pojasnili, je sodišče v njej odpravilo sklep inšpektorata iz 10. avgusta 2020, s katerim je bil ustavljen inšpekcijski postopek zoper Kemis glede nadzora izpolnjevanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.

"Sodišče je zadevo vrnilo v ponovni postopek z napotilom, da bo moral inšpektorat jasno opredeliti pojme, ki jih uporablja v svoji odločitvi in podrobneje obrazložiti razloge za svojo odločitev," so navedli na inšpektoratu. Kot so še pojasnili, sicer sodišče ni presojalo zakonitosti obratovanja Kemisa, ampak zgolj "zakonitost izdaje sklepa o ustavitvi postopka, v katerem je inšpektorica za okolje nadzirala izpolnjevanje zahtev, predpisanih z okoljevarstvenim dovoljenjem na delu naprave Kemisa, ki je začel ponovno obratovati po požaru v letu 2017".

Že lani izdani dve sodbi

Upravno sodišče je glede Kemisa že lani izdalo dve sodbi, na podlagi katerih bi moralo okoljsko ministrstvo po prepričanju občine od Kemisa po uradni dolžnosti zahtevati uveljavitev spoštovanja zahtev glede zagotavljanja varnosti pred večjimi nesrečami oz. presojo skladnosti obratovanja obrata na Vrhniki z zahtevami evropske direktive seveso III. Ker se ministrstvo po trditvah občine ni odzvalo na nobeno od omenjenih sodb, občina napoveduje uporabo pravnega varstva zaradi molka upravnega organa.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo na drugi strani pojasnjujejo, da iz sodbe, ki so jo prejeli 19. oktobra lani, izhaja, da je upravno sodišče zavrnilo tožbo občine zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo je Agencija RS za okolje (Arso) izdala konec novembra 2021. S tem je zadnja sprememba okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis postala tudi pravnomočna, so pojasnili za STA.

"Občina pred sodiščem ni uspela dokazati, ali bi bile obveznosti podjetja Kemis iz izpodbijane odločbe Arsa drugačne po vsebini, če bi bila IED naprava (naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega podjetja, op. STA) hkrati tudi obrat tveganja za okolje (t. i. obrat seveso). Če bi sodišče menilo, da je Arso postopal nezakonito, bi zadevo vrnilo v ponovni postopek," so zapisali na ministrstvu.

Ob tem so vnovič poudarili, da glede na trenutno zakonodajo nimajo podlage za uvedbo postopka ugotavljanja po uradni dolžnosti o tem, katere IED naprave so hkrati tudi obrati seveso. To mora po njihovih navedbah ugotoviti upravljavec IED naprave sam, v nasprotnem primeru pa je to prekršek, izvrševanje katerega je v pristojnosti inšpektorata za okolje.

Občina se je sicer marca lani ostro odzvala tudi na odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki je Kemisu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo glavnega objekta obrata in novogradnjo nekaterih manjših objektov. V Kemisu zagotavljajo, da "reciklažni center po projektu rekonstrukcije presega varnostne in tehnološke standarde ter da so v zadnjih petih letih v izboljšanje požarne varnosti in zaščite okolja vložili prek 1,5 milijona evrov". Na občini pa so za STA potrdili, da so zoper izdano gradbeno dovoljenje prav tako vložili tožbo na upravno sodišče.

Ministrstvo je v odgovoru na tožbo po navedbah občine med drugim "celo poudarilo, da Kemis v postopku ni predložil ustreznih dokazov, ki bi izkazovali, da obrat ne predstavlja obrata seveso, a mu je vseeno izdalo integralno gradbeno dovoljenje za 'klasično' napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega". Občina pričakuje, da bo sodbo glede veljavnosti in zakonitosti izdanega gradbenega dovoljenja upravno sodišče izdalo letos.