Občinski svetniki v Majšperku so se na zadnji seji odločili, da odpišejo dolg po občanu J. P., ki je nastal zaradi plačil institucionalnega varstva. Skupni dolg je znašal nekaj manj kot 60.000 evrov, občina pa ne bo poplačana niti s centom, saj pokojnik ni imel nepremičnine ali drugega premoženja.Na podlagi zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški bivanja oziroma storitev v zavodih za odrasle, kadar je oseba, ki biva v zavodu (oziroma drug zavezanec za plačilo), delno ali v celoti oproščen plačila. Zmožnost plačila presodi center za socialno delo. Na drugi strani pa zakonodaja predvideva, da kadar občan storitve v institucionalnem varstvu ni zmožen plačevati in je lastnik nepremičnine, lastništvo z odločbo o oprostitvi plačila preide na občino.

občina majšperk, odpis dolga
Mojca Vtič / Štajerski tednik
Dolg, ki so ga na zadnji seji v Majšperku odpisali svetniki, je nastal zaradi plačil institucionalnega varstva.

Občina bratu pustila še tri tisoč evrov

V konkretnem primeru gre za terjatev Občine Majšperk po pokojnem J. P., ki mu je občina financirala bivanje oziroma storitev v zavodu za odrasle. Občina Majšperk je v postopku dedovanja priglasila svojo terjatev, ki znaša 59.838 evrov. V skladu z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih je Občina Majšperk znižala terjatev domske oskrbe za 12 največjih mesečnih zneskov v višini 6991 evrov, nato je skupni znesek zmanjšala še za eno tretjino, kar predstavlja 17.615 evrov. Torej bi končna terjatev znašala 35.231 evrov, ki pa je praktično neizterljiva, saj pokojnik ni imel nepremičnine. Na računu je sicer imel tri tisočake, vendar pa je dedič, torej brat pokojnega J. P., v zapuščinski obravnavi dejal, da bo vložil vlogo za odpust plačila terjatve, ker je bil tudi prejemnik denarne socialne pomoči, v obliki povračila stroškov pogreba pokojnega brata. Občina se lahko odpove pravici do povračila stroškov domske oskrbe, če so zapustnikovi dediči sami potrebni pomoči ali bi zaradi upravljanja s prejeto lastnino imela nesorazmerne stroške. In občinski svetniki v Majšperku so se odločili, da odpišejo dolg iz naslova plačila institucionalnega varstva in da ne zahtevajo teh 3000 evrov, pod pogojem, da se ostali dediči odpovedo dedovanju. Občina Majšperk sicer že nekaj let, podobno kot ostale občine, rešuje socialno stisko občanov in namenja okrog 100.000 evrov za regresiranje bivanja v domovih za starejše ter nekaj manj za regresiranje oskrbe v domovih za invalidne osebe.