Nova uredba sicer daje podlago za izvedbo javnega razpisa, na katerem bodo kandidirala avtobusna podjetja. »Gre za razpis, s katerim je ministrstvo že v zamudi,« so dejali v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), v katerem med drugim poudarjajo, da je bil njihov interes »čim bolj učinkovita zaščita položaja zaposlenih«. Sindikati so dosegli, da mora kandidat za koncesijo ali koncesionar med drugim izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu oziroma v drugi državi članici Evropske unije, v kateri je ustanovljen ali ima sedež, pooblaščen za opravljanje linijskih prevozov, ni bil pravnomočno obsojen zaradi razlogov, kot je denimo oškodovanje pravic delavcev; nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi Republike Slovenije in države, v kateri ima sedež; redno plačuje davke in mu koncesija ni bila odvzeta zaradi njegove krivde. SDPZ je še posebej pomembna zadnja alineja 44. člena, s katero so dosegli, da mora koncesionar imeti dejansko zadostno število avtobusov in zaposlenih voznikov, »da ne bi prišlo do tega, da bi voznike zaposlovali na črno ali prek prekarnih oblik«. Pravice delavcev ureja druga zakonodaja.

Nekaj predlogov je ministrstvo torej upoštevalo. Na ministrstvu pa so sicer glede pravic delavcev jasni: »Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (v nadaljevanju uredba) ne ureja pravic delavcev.«

»Delo voznikov urejajo delovnopravna zakonodaja, Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, Zakon o prevozih v cestnem prometu in panožne kolektivne pogodbe.« Tako pravijo na ministrstvu, ki je pripravilo in sprejelo uredbo.

Odprta vprašanja

Nekatera vprašanja tako še ostajajo odprta, toda ministrstvo je sindikatom obljubilo, da se bo v tem mesecu odpirala tudi zakonodaja (Zakon o prevozih v cestnem prometu), pri priprave katere bodo kot socialni partnerji lahko od vsega začetka aktivno sodelovali. »Na povabilo še čakamo,« so dodali v SDPZ.