Stavka se zaostruje

Kje je največ zdravnikov preklicalo soglasje za nadurno delo?

Tomaž Modic
2. 3. 2024, 17.30
Deli članek:

V kateri veliki bolnišnici zaradi stavke noče več dežurati kar okoli tri četrtine zdravnikov? In kje nimajo niti enega primera, ko bi zaposleni preklicali soglasje za nadurno delo?

Sašo Bizjak
Ponekod bo delo potekalo skorajda nemoteno, drugje bodo organizirali izmensko delo, v mnogih bolnišnicah bodo odpadale nenujne storitve.

Zdravniška stavka se zaostruje. Z jutrišnjim dnem v veljavo stopi preklic soglasij za nadurno delo. V praksi to pomeni, da tisti, ki so se odločili za preklic soglasja, odslej ne bodo delali več kot 48 ur na teden ali več kot 16 ur neprekinjeno. V tistih javnih zdravstvenih zavodih, kjer je delež preklicev večji in zdravnikov že tako malo, bi lahko imeli veliko težav, saj bodo težko zagotovili neprekinjeno delo. 

Zato smo po posameznih bolnišnicah in zdravstvenih domovih preverili, koliko zdravnikov je preklicalo soglasja, ali ga je kateri od njih že umaknil in kar je najpomembneje, kako bodo reorganizirali delo in ali bo prišlo do dodatnih odpovedi pregledov.

Na ministrstvu za zdravje so nam sicer pojasnili, da je "soglasja na državni ravni umaknilo približno 30 odstotkov zdravnikov v bolnišnicah in približno 12 odstotkov v zdravstvenih domovih".

UKC Ljubljana

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 1586

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 422

Ali je kdo preklical umik: 10

"Kljub stavki v UKCL uspemo v celoti zagotavljati nujno medicinsko pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo na vseh organizacijskih enotah. Po mnenju predstojnikov posameznih organizacijskih enot bomo omenjene storitve uspeli zagotavljati tudi po pričetku veljavnosti umika soglasji za delo preko polnega delovnega časa. Bodo pa kljub vsemu potrebne spremembe v načinu in organizaciji dela, ki so jih predstojniki pripravili upoštevaje specifiko posamezne organizacijske enote in upoštevaje deleža umaknjenih soglasji za delo preko polnega delovnega časa v njihovih kolektivih. Na nekaterih oddelkih tovrstni načrti po ocenah predstojnikov predvidevajo zmanjšanje elektivne dejavnosti. Načrti dela bodo dnevno prilagojeni in posodobljeni v skladu z nepričakovanimi bolniškimi odsotnostmi v kolektivih, še posebej med sodelavci zdravstvene nege.

Vodje organizacijskih enot (predstojniki klinik, kliničnih oddelkov in inštitutov) so obveščeni, da mora UKCL zagotavljati vse nujne storitve, ki jih v primeru stavke zahteva zakonodaja, ne glede na morebiten preklic soglasij določenih zdravnikov za delo preko polnega delovnega časa in nepretrganega delovnega časa ter morebitnih drugih soglasij.

V primeru, da predstojnik pri pripravi razporedov ugotovi, da ima potrebo po dodatnem, dopolnilnem delu zdravnika oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravnika in v primeru, ko ugotovi, da zdravnik odklanja nadurno delo, pripravljenost in morebitne druge oblike dela pri delodajalcu, je dolžan predlagati generalnemu direktorju odvzem soglasja za delo zdravnika izven UKCL."

UKC Maribor

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 691

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 233

Ali je kdo preklical umik: zaenkrat približno 20

"Urniki bodo prilagojeni."

ZD Ljubljana

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 423 zdravnikov in zobozdravnikov, med njimi jih večina ne opravlja dežurstva

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 6

Ali je kdo preklical umik: 0

"S 1. marcem se za naše paciente glede na majhno število preklica soglasji ne bo nič spremenilo." 

SB Celje

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 374

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 176

Ali je kdo preklical umik: 3

"Težave z organizacijo dela pričakujemo na področju radiologije in infektologije ter na manjših internističnih oddelkih. Za paciente, ki bodo potrebovali zdravljenje, bomo prioritetno poskrbeli z nemotenim delovanjem Urgentnega centra Celja in zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva."

ZD Maribor

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Novo mesto

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 225 zdravnikov, od tega 139 specialistov

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 75 specialistov

Ali je kdo preklical umik: 6

"Zdravniki bodo razporejeni v kombinirano: v turnusno obliko dela in redno delo z dežurstvi. Delovišča se bodo pokrivala po prioritetah: najprej urgenca, dežurstva, hospital, operativni posegi in nazadnje ambulantni pregled. Ocenjujemo, da bi bilo prerazporejenih dodatno od 10 do 20 % nenujnih specialističnih pregledov in operativnih posegov."

ZD Novo mesto

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Izola

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Slovenj Gradec

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 126

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 76

Ali je kdo preklical umik: 2

"Pripravili smo urnike dela s prednostnim ciljem, da po prioritetah, kot so v zdravstvu tudi sicer, prednostno zagotovimo neprekinjeno zdravstveno varstvo na vseh oddelkih in v urgentnem centru. Vse ostale aktivnosti na oddelkih bodo prilagojene številu dejansko razpoložljivih ekip, na področju ambulantne dejavnosti pa le, če bomo imeli še dodatne kadre in tam, kjer bodo le-ti na voljo. Pričakujemo, da bo najprej in najbolj okrnjen nenujni ambulanti program in nenujne hospitalne dejavnosti."

SB Nova Gorica

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Murska Sobota

Odgovorov še nismo prejeli.

ZD Ptuj

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Jesenice

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 161

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 60

Ali je kdo preklical umik: 10

"V primeru preklica soglasij za opravljanje nadurnega dela nad zakonsko določenim bo potrebna reorganizacija in prilagoditev dela, tako po strukturi kot obliki. Pričakujemo, da bo v primeru umika soglasij najhitrejša in največja sprememba potrebna na manjših oddelkih, kot sta pediatrija in ginekologija.

Umik soglasij bo v naslednjih tednih imel vpliv na dostopnost do zdravstvenih storitev. Vse nujne storitve se bodo nemoteno opravljale na vseh področjih in dejavnostih bolnišnice. Poskrbljeno bo v polni meri za vse ranljive skupine in z zakonom določene druge skupine, katerih zdravstvena oskrba mora biti tudi tekom stavke izvedena v polni meri. Že v začetku meseca marca se bo zmanjšala internistična ambulantna dejavnost, internistika bo usmerjena predvsem v zagotavljanje nujnih storitev in akutne hospitalne dejavnosti, omejeni bodo tudi diagnostični in terapevtski ambulantni postopki in posegi ter kardiološka dejavnost. Na področju ginekologije in porodništva zaenkrat predvidevamo omejitev ginekološke operativne dejavnosti, specialistika in dispanzerji bodo predvidoma delovali normalno, prav tako celotna dejavnost porodništva. Na področju kirurgije bodo v celoti pokrite in izvedene vse nujne storitve, postopoma ( že v drugi polovici marca) pa pričakujemo zmanjšanje specialističnih ambulantnih storitev in izvajanje prospektivnih operativnih posegov."

ZD Domžale

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 97

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 0

ZD Murska Sobota

Odgovorov še nismo prejeli.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Odgovorov še nismo prejeli.

SB Ptuj

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 83,5 zdravnikov, od tega jih 53 opravlja delo v neprekinjenem varstvu

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 30

Ali je kdo preklical umik: 3

"Delo bo potekalo v skladu z novimi kadrovskimi zmožnostmi. Gotovo bo manj operativnih posegov in pregledov v specialističnih ambulantah, vendar pa delo na nujni pomoči zaenkrat poteka nemoteno."

ZD Velenje

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 78 (všteti so zdravniki, zobozdravniki in specializanti)

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 2 specializanta

Ali je kdo preklical umik: 0

"Načrtujemo, da bomo tudi po 1.3.2024 v ZD Velenje lahko organizirali delo tako, da le-to ne bo vplivalo na zagotavljanje varne oskrbe pacientov."

SB Trbovlje

Odgovorov še nismo prejeli.

ZD Koper

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 68

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 8

Ali je kdo preklical umik: 0

"Po 1.3.2024 bodo nekatere ambulante po nočni izmeni oziroma dežurstvu zdravnika zaprte. Nadomeščanje bo urejeno; nadomeščale jih bodo ambulante, ki jih tudi sicer."

ZD Nova Gorica

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 60

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 24

Ali je kdo preklical umik: 0

"Umik soglasij ne bo bistveno vplival na izvajanje naše dejavnosti, bo pa zdravnikom, ki dežurajo, zaradi nadur, odpadla ena do dve ambulanti mesečno."

SB Brežice

Koliko je zaposlenih zdravnikov: 43 zdravnikov specialistov, 12 specializantov, 3 pripravnike in 3 sobne zdravnike

Koliko je do sedaj umikov soglasij: 8

Ali je kdo preklical umik: 0

"Organizacija dela za marec je narejena in delo bo potekalo nemoteno na vseh oddelkih bolnišnice. Dostopnost do zdravstvenih storitev v SB Brežice bo zagotovljena."