Na vseh sedmih degradiranih območjih, kar se tiče zraka s prašnimi delci v Sloveniji, se bodo sedaj lahko začeli izvajati ukrepi, ki jih vlada izvaja preko podnebnega sklada. "Letos bomo preko tega sklada v omenjene ukrepe vložili 10 milijonov evrov. Približno tak znesek bodo prispevale še lokalne skupnosti, še okoli 50 odstotkov pa pravne osebe. Ukrepov, ki se bodo izvajali, bo tako za 40 milijonov evrov," je še pojasnil Židan.

Načrti so narejeni za triletno obdobje in se bo uresničevali s podrobnejšimi programi ukrepov, ki bodo usklajeni z lokalnimi skupnostmi. V kolikor v tem obdobju ne bo prišlo do izboljšanja kakovosti zunanjega zraka, se bo načrt spremenil. V skladu z načelom sorazmernosti bo pri spremembah načrtov upoštevana tudi možnost zaostritve mejnih emisijskih vrednosti za industrijske onesnaževalce.

Načrt vsebuje več kakor 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre, in sicer v spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, na področje prometa in na druga področja, kjer prevladujejo predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij.

Izvajanje odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Mestne občine Ljubljana zahteva dodatne spodbujevalne ukrepe, predvsem na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.

Finančne posledice načrta bodo konkretizirane šele s sprejetjem podrobnejših programov ukrepov, prav tako delitev stroškov. Država in občina bosta sedaj v treh mesecih dogovorili prednostne ukrepe, ki se bodo izvajali v naslednjem letu.

Velik del ukrepov zahteva minimalne finančne vložke, a ima velike učinke na izboljšanje kakovosti zraka. Gre predvsem za usklajene ukrepe na področju osveščanja, izobraževanja in komuniciranja. Tu bosta država in občina delovali usklajeno, pri tem bodo sodelovale tudi civilne organizacije.