Upravni odbor Assicurazioni Generali je potrdil konsolidirano polletno finančno poročilo Skupine Generali za leto 2021 in izrazil zadovoljstvo nad odličnimi rezultati, doseženimi v posebej zahtevnih razmerah.

Rezultat iz poslovanja se je povzpel na 2996 milijonov EUR (+10,4 %), k čemur je prispevala uspešnost segmentov življenjska zavarovanja, upravljanje premoženja ter Holdinga in drugih poslovnih segmentov. Prispevek segmenta premoženjskih in nezgodnih zavarovanj je bil odličen kljub številnim visokim zahtevkom zaradi naravnih katastrof v celinski Evropi. Segmenta življenjska zavarovanja ter premoženjska in nezgodna zavarovanja sta potrdila odlično tehnično donosnost, kar je pokazala stopnja donosa novih življenjskih zavarovanj (New Business Margin), ki znaša 4,67 % (3,94 % v prvem polletju 2020), in stabilen kombinirani količnik pri 89,7 % (+0,2 odstotne točke). Rezultat iz poslovanja segmenta upravljanje premoženja je dosegel 306 milijonov EUR (+39,6 %), predvsem zaradi povečanja poslovnih prihodkov, podprtih tudi s povečanjem sredstev v upravljanju.

Rezultat, ki ni neposredno povezan z poslovanjem, je znašal -496 milijonov EUR (-941 milijonov EUR v prvem polletju 2020). Bistveno izboljšanje je posledica manjših slabitev naložb, razpoložljivih za prodajo - na finančne trge je v prvem polletju 2020 še posebej vplivala pandemija - in povečanja realiziranih dobičkov, ki izhajajo predvsem iz lastniških vrednostnih papirjev ter nepremičninske transakcije v višini 67 milijonov evrov za Libeskind Tower v CityLifeu v Milanu. Na prvo polovico leta 2020 je vplivala tudi manjša slabitev dobrega imena, povezana s področjem življenjskih zavarovanj v Švici (za 93 milijonov EUR), enkratni stroški v višini 100 milijonov EUR za izredni mednarodni sklad za COVID-19 in nadaljnje lokalne pobude v vrednosti 54 milijonov EUR za soočanje s pandemijo. Obseg odhodkov za obresti na finančni dolg je bil zaradi strategije optimizacije dolga še nižji.

Čisti rezultat se je močno povečal na 1540 milijonov EUR (774 milijonov EUR v prvem polletju 2020), kar je posledica že omenjenega rezultata iz poslovanja in rezultata, ki ni  neposredno povezan  s poslovanjem.

Obračunane kosmate premije so se zaradi pozitivne rasti na obeh poslovnih segmentih povečale na 38.093 milijonov EUR (+5,5%).

Neto prilivi iz segmenta življenjska zavarovanja so bili dobri in so znašali 6,3 milijarde EUR (-8,6 %), zmanjšanje pa gre pripisati segmentu varčevalnih in pokojninskih produktov skladno s strategijo repozicioniranja portfelja Skupine. Rast sta zabeležili tudi segment riziko zavarovanj (+10,3 %) in življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem (+0,9 %).

Zavarovalno-tehnične rezervacije so na segmentu življenjskih zavarovanj zrasle na 393,4 milijarde EUR (+2,3 %; +3,4 % brez učinka dekonsolidacije pokojninskega sklada v državah srednje in vzhodne Evrope).

Skupna vrednost sredstev v upravljanju Skupine je dosegla 672,4 milijarde EUR, kar je za 2,7 % več kot 31. decembra 2020.

Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 28.412 milijonov EUR, kar je za 5,4 % manj v primerjavi z 31. decembrom 2020. Sprememba je bila posledica zmanjšanja prevrednotovalnih rezervacij za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev v višini 1.014 milijonov EUR. Zmanjšanje izhaja predvsem iz gibanja državnih obveznic in zmanjšanja za celotno odobreno dividendo, skupno 2.315 milijonov EUR, od tega je 1.591 milijonov EUR dividend iz leta 2020, izplačanih 26. maja 2021.

Skupina potrjuje odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti v višini 231 % (224 % v poslovnem letu 2020). Povečanje za 7 odstotnih točk je v največji meri mogoče pripisati odličnemu ustvarjanju normaliziranega kapitala, zmanjšanem za vrednost dividend v obdobju, izračunano po sorazmerni metodi (pro-rata) z dividendami predhodnega leta, in tržnim odstopanjem. Ti pozitivni trendi več kot izravnavajo vpliv regulativnih sprememb v začetku leta, sprememb v poslovanju in transakcij združitev ter prevzemov.

Ob tem se je odbor odločil, da bo začel izvajati pripravljalne dejavnosti za postopek, v katerem bodo opredelili seznam možnih kandidatov za obnovo odbora v letu 2022: predlog postopka bo predložen na naslednji seji odbora Skupine 27. septembra.

NOVA STRATEGIJA ZA VARSTVO PODNEBJA

Skupina Generali je junija 2021 objavila svojo novo strategijo za varstvo podnebja, ki obstoječi načrt Skupine, odobren februarja 2018, posodablja in razširja z ambicioznejšimi cilji. Strategija se zavezuje k obsežnejšim ukrepom na področju naložb in prevzemov rizikov v zavarovanje, s katerimi želi v prihodnje čim bolj zmanjšati vpliv na podnebje. Novi cilji vključujejo:

  • naložbe v zelene in trajnostne prakse v višini 8,5–9,5 milijarde EUR v letih 2021–2025;
  • opredelitev načrta poslovanja za popolno izključitev naložb in prevzemov rizikov v zavarovanje v sektorju energetskega premoga v državah članicah OECD in drugod po svetu;
  • postopno razogljičenje portfelja neposrednih naložb za ogljično nevtralnost do leta 2050.

NAPOVEDI

Čeprav še vedno obstaja negotovost glede razvoja novih različic COVIDA-19, trenutni scenarij zaradi obsežnega cepljenja predvideva oživitev svetovnega gospodarstva, ki ga podpirajo obsežne denarne in davčne politike v letu 2021. Ta oživitev bo pozitivno vplivala na celotni zavarovalniški sektor.

V zvezi s tem Skupina potrjuje in nadaljuje svojo strategijo za ponovno uravnoteženje portfelja življenjskih zavarovanj, da bi še povečala svojo dobičkonosnost in še učinkoviteje razporedila kapital. V segmentu premoženjska in nezgodna zavarovanja je cilj Skupine Generali na zrelih zavarovalniških trgih ohraniti pozitiven trend premij, ki ga spremlja odlična dobičkonosnost, kljub vplivu julijskih zahtevkov zaradi naravnih katastrof v celinski Evropi, ter hkrati pridobiti prednost na trgih z velikim potencialom z razširitvijo svoje prisotnosti in ponudbe na teh trgih.

V segmentu upravljanje premoženja se bodo v letu 2021 nadaljevali ukrepi za nadaljnjo širitev na področji zasebnega kapitala in realnih sredstev, kjer lahko Generali poveča svojo zmogljivost in zavezo k pospešitvi gospodarskega okrevanja, ki ga bo spremljala širitev nabora produktov.

Z naštetimi pobudami in glede na rezultate iz prve polovice leta 2021 Skupina Generali potrjuje svoj cilj za izpolnitev letne sestavljene rasti čistega dobička na delnico med 6 % in 8 % v obdobju 2018–2021. Ob tem je pričakovati, da bo donosnost kapitala v letu 2021 višja od 11,5 %, pri čemer bo kumulativni cilj za dividende v obdobju 2019–2021 ob upoštevanju regulativnega okvira znašal med 4,5 in 5 milijard EUR.

Več informacij je na voljo na tej povezavi na spletni strani Skupine Generali.