1. Kdo prireja nagradno igro?
Organizator nagradne igre je Svet24, d. o. o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju »organizator« v sodelovanju s Salomon, d. o. o., in RGL, d. o. o..

2. Kdaj nagradna igra poteka?
Nagradna igra poteka od 13. 7. 2020 do vključno 7. 8. 2020 v dnevnem časopisu Novice Svet24.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji se sodeluje na naslednji način:
    • Sodelujoči v obdobju med 13.7.2020 in 6.8.2020 na naslov Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje ali na elektronski naslov: urednistvo@svet24.si pošljejo fotografijo sebe s časopisom Novice Svet24 in naslednje podatke: ime in priimek, polni naslov ter kontaktna telefonska številka.
    • V tedenskih žrebanjih, ki bodo v navedenem obdobju vsak petek ob 12. Uri bodo sodelovali vsi, ki bodo na enega od navedenih naslovov posredovali svoje fotografije. Med vsemi sodelujočimi bo komisija vsak petek do vključno 7.8. izžrebala dobitnika nagrad, ki so opisana v 8. točki Pravil nagradne igre.
Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija vsak petek do vključno 7.8. izžrebala po enega prejemnika nagrade, določene v 8. točki Pravil.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenca
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali na razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil, oddali zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že med potekom igre niso bili diskvalificirani.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na uredništvu Novice Svet24, in sicer na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.

7. Pristojnosti komisije igre
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki organizatorja, in sicer Petra Rupnik (predsednica komisije), Zoran Franc in Simon Rosc.
Komisija igre ima naslednje pristojnosti:
– Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili te igre.
– Če komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. Če sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova in prek njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
– Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
1x Bluetooth zvočnik
1x steklenička za vodo
1x nakupovalna vrečka

9. Objava sodelujočih in žrebanje
V žrebanju se bodo upoštevala sporočila in podatki, prejeti po navadni ali elektronski pošti med 13.7 in 7.8.2020. Žrebanje bo potekalo v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil, in ne glede na število prejetih glasov.
Nagrajenec bo objavljen naslednji delovni dan po žrebanju v dnevnem časopisu Novice Svet24.
Če izžrebani nagrado zavrne, se žreb ponovi in novega izžrebanca obvesti v skladu s Pravili nagradne igre.
Komisija bo vnovič preverila, ali je nagrajenec sodeloval v skladu s Pravili, ter si pridrži pravico ravnanja po 7. točki Pravil. Če je izžrebani nagrajenec diskvalificiran v skladu s 7. točko Pravil, se žreb ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih
Izžrebani nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka oziroma e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenec na obvestilo o žrebu v akciji Nagradna igra v roku 72 ur ne bo odzval ali pa se bo sodelovanju in nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade.

V skladu z navedenim se nagrajenec strinja, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oziroma organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Akontacijo dohodnine plača organizator.

Če izžrebani nagrajenec organizatorju zahtevanih podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

12. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi
SVET24, d. o. o., in v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

13. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja. Osebne podatke bo organizator obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in na njuni podlagi sprejetih internih pravilnikov o varstvu osebnih podatkov.

Organizator bo z osebnimi podatki sodelujočih ravnal odgovorno in jih bo obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bilo to treba storiti zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, tj. svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali zahteve za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli pošljete po elektronski pošti na naslov urednistvo@svet24.si ali po pošti na naslov SVET24, d. o. o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.