1. Kdo prireja nagradno igro?

Organizator nagradne igre je Svet24, d. o. o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju »organizator« v sodelovanju s Salomon, d. o. o., in RGL, d. o. o..

2. Kdaj nagradna igra poteka?

Nagradna igra poteka od 9.3. 2020 do vključno 17.3. 2020 v dnevnem časopisu Novice Svet24.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre.

4. Potek nagradne akcije

V nagradni akciji se sodeluje na naslednji način:

kuponček, ki ga najdejo na oglasu, objavljenem v dnevnem časopisu Novice Svet24 v obdobju od 9.3. 2020 do 17. 3. 2020, sodelujoči z zahtevanimi podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, s pripisom »Nagradna igra«, ali na elektronski naslov urednistvo@svet24.si, najkasneje do 17.3. 2020 do 12. ure, kjer v zadevo / subjekt vpišejo Nagradna igra, v telo elektronske pošte pa svoje kontaktne podatke (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka).

V dnevnih žrebanjih in v glavnem žrebanju, ki bo 17. 3. 2020 bodo sodelovali vsi pravilno izpolnjeni kuponi oziroma elektronska pošta, ki bo prispela vključno do 17. 3. 2020, do 12. ure.

Med vsemi sodelujočimi (v celoti izpolnjeni kuponi oziroma elektronska pošta) bo komisija vsak delovni dan izžrebala dobitnike nagrad, ki so opisane v 8. točki Pravil nagradne igre.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve

Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija vsak delovni dan od 10.3. do 17. 3. 2020 izžrebala po 7 prejemnikov nagrad, določenih v 8. točki Pravil. Dne 17.3.2020 pa bo strokovna komisija izžrebala tudi tri prejemnike glavnih nagrad, določenih v 8. točki pravil.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenca

Za sodelovanje v sklopu nagradne igre se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali na razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil, oddali zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že med potekom igre niso bili diskvalificirani.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na uredništvu Novice Svet24, in sicer na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.

7. Pristojnosti komisije igre

Komisijo sestavljajo 3 predstavniki organizatorja, in sicer Petra Rupnik (predsednica komisije), Zoran Franc in Simon Rosc.

Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

 • Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili te igre.
 • Če komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. Če sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
 • Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova in prek njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
 • Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

-    Dnevna žrebanja (od 10.3.2020 do 17.3.2020)

 • 7x držalo za telefon
 • 7x skodelica
 • 7x steklenica za vodo
 • 7x nakupovalna vrečka
 • 7x zvočnik
 • 7x mesečna naročnina na tiskano izdajo časopisa Novice Svet24

-    Glavno žrebanje (17.3.2020):

 • 1 x 7-dnevne počitnice za 2 osebi na otoku Limnos v hotelu Porto Plaza;
 • 1 x 7-letna naročnina na tiskano izdajo Novice Svet24
 • 7x rezervoar goriva (7 x do 50 litrov goriva)

9. Objava sodelujočih in žrebanje

V žrebanju se bodo upoštevali kuponi, prejeti v določenem roku na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, in elektronska pošta, prispela v zgoraj določenem roku. Žrebanje bo potekalo v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil, in ne glede na število prejetih glasov.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni naslednji delovni dan po žrebanju v dnevnem časopisu Novice Svet24.

Če izžrebani nagrado zavrne, se žreb ponovi in novega izžrebanca obvesti v skladu s Pravili nagradne igre.

Komisija bo vnovič preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s Pravili, ter si pridrži pravico ravnanja po 7. točki Pravil. Če je izžrebani nagrajenec diskvalificiran v skladu s 7. točko Pravil, se žreb ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih

Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oziroma e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. Če nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji Nagradna igra v roku 72 ur ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje soorganizator.

V skladu z navedenim se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oziroma organizatorju te nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Akontacijo dohodnine plača organizator.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

12. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi

SVET24, d. o. o., in v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

13. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja. Osebne podatke bosta organizator in soorganizator obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in na njuni podlagi sprejetih internih pravilnikov o varstvu osebnih podatkov.

Organizator bo z osebnimi podatki sodelujočih ravnal odgovorno in jih bo obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bilo to treba storiti zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, tj. svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali zahteve za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli pošljete po elektronski pošti na naslov urednistvo@svet24.si ali po pošti na naslov SVET24, d. o. o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.