Na Dolenjskem mednje spadajo še posebej ženske in mladi iz etničnih skupin, za katere so v društvu organizirali usposabljanja v okviru projekta Ani-etno-macija. Projekt se je pričel oktobra 2018 in je potekal do konca leta 2019, njegov namen pa je promocija kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga.

V sklopu treh delavnic se je skupno usposobilo 60 mladih in žensk iz ranljivih skupin, katere se je opolnomočilo in usposobilo za aktivno iskanje zaposlitve. Krepitev kompetenc in vključevanje v lokalno okolje je potekalo skozi kulturno udejstvovanje.

Usposabljanja Etno-animacije so vključevala 15 mladih, ki so se usposabljali za animatorje otrok. Usposabljanja Oglaševanje je prav tako vključevalo 15 mladih, ki so se usposobili na področju kreativnih industrij. Tretji sklop usposabljanj Modno oblikovanje – predelava oblačil pa je skupno vključeval 30 žensk, ki so se usposabljale v 3 skupinah po 10 udeleženk.

Pridobljena znanja in veščine jim bodo lahko koristila pri pridobivanju zaposlitve in pri vključevanju v lokalno okolje. Za več o projektu, obiščite spletno stran www.anietnomacija.org.

Operacijo ANI-ETNO-MACIJA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, in specifičnega cilja 3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.