Njegove glavne odlike so visoka kakovost, dodatne kontrole in stoodstotno slovensko poreklo.

Izjemen poudarek shema daje tudi skrbi za živali, kakovostni krmi in kratkim transportnim potem. Celotno shemo »izbrana kakovost« strogo kontrolirajo certifikacijski organi, ki skrbijo, da je izdelek stoodstotno kontroliran od nastanka surovine vse do trenutka, ko ga kupec odnese iz trgovine.

Z nakupom izdelka z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« skrbimo tudi za razvoj malih slovenskih kmetij, ohranjanje slovenskega podeželja in ohranitev ter rast delovnih mest v slovenski prehrambni industriji.

Katera perutnina dobi znak »izbrana kakovost – Slovenija« in pod kakšnimi pogoji, nam je razložil Peter Polanič, predsednik uprave skupine Panvita.
 
Katere so značilnosti reje piščancev in puranov v Sloveniji?
V primerjavi s tujino je reja pri nas manj intenzivna, poteka v naravnem okolju, na majhnih farmah in v kooperacijskih rejah. Posebna skrb je usmerjena na kakovostno krmo, ki je lokalno pridelana in jo sestavljajo prvovrstne žitarice. V Sloveniji imamo lastne valilnice kokošjih jajc, kar nam omogoča popoln nadzor, sledljivost in zagotavljanje najvišje kakovosti skozi celotno proizvodno verigo pridelave in predelave piščančjega mesa. Ena od osnovnih prioritet je tudi skrb za dobro počutje živali tako na samih farmah kot med transportom, saj zaradi geografske bližine dosegamo zelo kratke transportne čase, kar ne povzroča dodatnih obremenitev živali.

776d18dd02f878007719f831ec629bf6.jpeg

Kakšne so zahteve v specifikaciji glede porekla piščancev? Kaj pa pri puranih?
V shemo »izbrana kakovost« je dovoljeno vključevati meso piščancev, ki so bili v Sloveniji izvaljeni, rejeni, zaklani in razkosani, ter meso puranov, ki so bili v Sloveniji rejeni najmanj dve tretjini svojega življenjskega obdobja pod pogoji sheme »izbrana kakovost«, seveda pa morajo biti tudi vse ostale faze proizvodnje puranjega mesa opravljene v Sloveniji.

Kakšne so zahteve glede krme perutnine v shemi »izbrana kakovost«?
Vsa krma mora izpolnjevati kriterije sheme »izbrana kakovost«, kar pomeni, da krmni obroki ne smejo vsebovati živalskih proteinov ali krmil, uvrščenih na negativno listo. Vsi rejci vodijo tudi evidence dnevnih krmnih obrokov po vrsti živali in beležijo obdobja krmljenja s posameznim krmnim obrokom. Vsak nakup krme morajo dokumentirati, obenem pa voditi evidenco o dobavah in recepturah krme.

Kakšni so pogoji glede transporta perutnine v shemi »izbrana kakovost«?
Zahteva za zagotavljanje kratkih transportnih poti je eden od ključnih parametrov za vstop v shemo »izbrana kakovost«. Najdaljša dovoljena pot prevoza živih živali je 200 km.

3a11e3f1f8b936334b02b5681ebead28.jpeg

Kakšne kontrole se izvajajo in kolikokrat na leto?
Redne letne kontrole se izvajajo tako pri rejcih kot v mesnopredelovalnih obratih in seveda pri trgovcih, ki so certificirani za prodajo mesa, vključenega v shemo »izbrana kakovost«. Uveden je dvostopenjski sistem nadzora:

-    Prva stopnja nadzora je notranja kontrola v obratih pridelovalcev in predelovalcev, za katero so v primeru individualnega certificiranja odgovorni pridelovalci in predelovalci (rejci, klavnice, razsekovalnice, proizvodni obrati), ki so vključeni v shemo »izbrana kakovost«. V primeru skupinskega certificiranja pa notranji nadzor na sedežu pridelovalcev in predelovalcev izvajajo presojevalci, imenovani s strani nosilca skupinskega certifikata.
-    Druga stopnja nadzora pa se od prve razlikuje po tem, da gre za neodvisno zunanjo kontrolo, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo certifikacijski organi v skladu s pravili certifikacijske sheme.

411e8800ca9b42f7594d2af54fa5a055.jpeg

Kaj se kontrolira pri rejcih perutnine?
V postopkih nadzora pri rejcih so predmet kontrole evidence krme, pri kateri mora biti navedena vsaka sprememba recepture, obdobje krmljenja pa mora biti evidentirano s posameznim obrokom – ločeno za piščance in purane. Iz zbirne dokumentacije morajo biti razvidne količine pridelane, kupljene ter dokupljene krme in recepture. Predmet nadzora so tudi transportni dokumenti, na podlagi katerih se preverja zagotavljanje pogoja kratkih transportnih poti, in arhiv izjav o načinu vzreje živali, ki potrjujejo način vzreje pod pogoji, določenimi s shemo »izbrana kakovost«.

9d01d2ae3cea2ebb17d521cc6031f14a.jpeg

V katerih fazah in na katerih točkah potekajo kontrole?

Redne letne kontrole se izvajajo pri vseh subjektih v verigi preskrbe z mesom, ki so vstopili v shemo in pridobili certifikat za uporabo znaka »izbrana kakovost – Slovenija«. Kontrola skladnosti vzreje živali poteka pri rejcih, kontrola predelave mesa v mesnopredelovalnih obratih, zahtevani pogoji trženja mesa pa se preverjajo pri trgovcih v skladu s kontrolnimi točkami, opredeljenimi v načrtu notranje kontrole, ki je del specifikacije za meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. 

51fb57c58fda6529773bc7fa9c6d7735.jpeg

Ali je pri kosu piščanca, ki ga kupim pri mesarju, mogoče ugotoviti njegov izvor?  
Seveda, vse predpakirano perutninsko meso, označeno z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«,  ima na maloprodajnih etiketah navedena imena rejcev perutnine. Za zagotavljanje informacij o izvoru mesa, ki ni predpakirano, pa mora biti zagotovljen sistem sledljivosti od rejca do trgovine in jasno navedene količinske evidence o vhodnih in izhodnih količinah mesa s certifikatom »izbrana kakovost – Slovenija«.