Podpisani se nadejajo, da bo Igor Papič v že napovedanem epidemičnem obdobju oblikoval premišljene ukrepe za izvajanje pouka. V pismu je namreč mogoče prebrati, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v prejšnjem mandatu s Simono Kustec na čelu »povzročilo nemalo škode vsem v vzgoji in izobraževanju«. Pedagogi so bili prepuščeni na milost in nemilosti ministrstva za zdravje, mladim pa je bilo z izbranimi ukrepi »onemogočeno učinkovito učenje ter koliko toliko zdrav osebnosti razvoj«.

"Številni otroci in mladi s posebnimi potrebami so v času izolacije ostali brez ustreznih obravnav specialnih pedagogov, logopedov in drugih strokovnih delavcev ter tako nazadovali v razvoju. Zaostanek med njimi in sovrstniki se je povečal in se s sedanjim običajnim delom najverjetneje nikoli ne bo bistveno zmanjšal."

Posegi v delo pedagogov in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanje so pustili najmanj štiri posledice na otrocih in mladih:

»- Motiviranost učencev in dijakov je v nepredvidljivem učnem okolju (zaradi ukrepov) mnogo manjša, kar se kaže v njihovem slabšem znanju, spretnostih in veščinah. Slednji dve kompetenci smo učencem in dijakom odvzeli z odsotnostjo kabinetnega pouka ter tako osiromašili mnoge učne predmete (gospodinjstvo, tehnika, fizika, kemija, strokovni predmeti v srednjih šolah ...), pri katerih sta ključnega pomena za razumevanje učne snovi.
- Gibalna sposobnost otrok in mladih je po odprtju osnovnih šol, ki so bile v času epidemije covida-19 večinoma zaprte, slaba, kažejo delni rezultati meritev športnovzgojnega kartona. Vodja sistema Gregor Starc politiko poziva k takojšnjemu ukrepanju, saj slabše gibalne sposobnosti vplivajo tudi na zdravje otrok in mladih in njihovo sposobnost sledenja učni snovi.
- Pri učencih in dijakih opažamo šibko psihično stanje. To se kaže v nesamozavesti, strahu pred javnim ustnim ocenjevanjem v oddelku, apatičnosti, osamljenosti, potrebi po nenehnem dokazovanju, agresivnem vedenju, odvisnosti od elektronskih naprav in celo v poskusih samomora. Tudi poročila pedopsihiatrov s terena kažejo enako sliko: drastično poslabšanje psihičnega zdravja med mladimi.
- Zapiranje otrok in mladostnikov v en prostor za nekaj ur oz. v lastne domove je pustilo posledice tudi v njihovem socialnem vedenju. Več je nesoglasji in prepirov ter manj sodelovanja.«

Predlagajo raziskavo

Da ne bi ponovili istih napak, podpisniki pisma predlagajo raziskavo o »vplivu epidemične krize na motivacijo, znanje, psihofizično stanje in socialno vedenje učencev ter dijakov«. »Na podlagi izsledkov raziskave bi lahko v vzgojno-izobraževalni proces z mirno vestjo uvedli aktivnosti učenja in poučevanja, ki bi potekale v drugačnem, varnem učnem okolju (tudi izven učilnice). V takem okolju bi uporabljali sodobne pristope (skozi igro, šport, ples, umetnost in raziskovanje, z vidnim učenjem, ob orientaciji, delo z modeli ...), ki aktivirajo sposobnosti učencev in dijakov na način, da jim je učenje v veselje, da so lahko v tem procesu svobodni in ustvarjalni ter tudi samoiniciativno razvijejo vse svoje potenciale.«