Kot so sporočili z Direkcije RS za vode, ki je upravljavec vodne infrastrukture na tem območju, so table namestili zaradi varovanja še nedokončane akumulacije Medvedce. Sprehajanje na območju jezera je sicer dovoljeno, vendar na lastno odgovornost.

Gajšt: Menim, da gre znova za nagajanje

Med drugim je Sestrško jezero ekološko pomembno območje, ki opravlja funkcijo ribogojnice, skupaj z okoliškimi poplavnimi gozdovi pa nosi status mednarodno pomembnega območja za ptice. Tukaj živi deset vrst dvoživk, 49 vrst kačjih pastirjev, več kot 200 vrst ptic ter številne redke močvirske in vodne rastline. V določenem obdobju tukaj domuje preko 7000 ptic.

»Prav je, da na jezeru ni dovoljena vožnja z motornimi kolesi, saj slednja res ne spadajo v to okolje. Ne razumemo pa, zakaj se po brežini jezera ne bi smeli voziti s kolesi oziroma jezditi konja, saj v obeh primerih nikogar ne ogrožamo. Potemtakem bi morali prepovedati dostop do jezera tudi srnam. Menim, da gre znova za nagajanje,« je opozoril Gajšt in dodal, da je obiskovalcev jezera v zadnjem času kar veliko. Nekatere pritegnejo predvsem mir, tišina in neokrnjena narava, pa tudi številne živali, ki jih je mogoče opazovati. Gajšt je povedal, da je v poletnem času najlepše ob večerih, ko se labodi vračajo na gladino jezera z bližnjih travnikov. Veliko je tudi rekreativnih športnikov in sprehajalcev. Ob jezeru je urejena učna pot za preučevanje ptic, ki jo s pridom uporabljajo tudi učenci osnovnih šol.

Ob jezeru udarniško uredili 30 parkirnih mest

Dostop do jezera je sicer po makadamski cesti, za obiskovalce pa so namestili usmerjevalne table. Člani Športno-kulturnega društva (ŠKD) Sestrže so na pobudo Gajšta v lastni režiji uredili gramozirano parkirišče. »Obiskovalcem je na voljo okoli 30 parkirnih mest na dveh parkiriščih tik ob jezeru in ob cesti. Vsega skupaj smo se s krajani lotili skoraj 'udarniško', pri tem pa bili tudi iznajdljivi. Občina nam je pomagala z nasutjem gramoza. Res nas veseli, da so ob lepem vremenu vsa ta parkirna mesta polno zasedena,« je povedal Gajšt.

Že pred leti pa so se lotili čiščenja več sto metrov zaraslega kanala, zasadili so drevesa, nastal je celo drevored spominov, v katerem so drevesa posadili slikarji in lokalni politiki. Občina Majšperk je letos objavila razpis za projektiranje, v okviru katerega bodo uredili dela, namenjena druženju in slikarjem. Košnja brežine in vsa ostala dela so v domeni Direkcije RS za vode, ki je upravljavec jezera, saj gre v bistvu za vodni zadrževalnik za zadrževanje visokih voda Polskave.

Branko Gajšt
Estera Korošec
Branko Gajšt in naključna obiskovalca jezera iz Koroške

Akumulacijo Medvedce država ureja že skoraj 40 let ...

Sestrško jezero ali zadrževalnik Medvedce je vodni zadrževalnik za zadrževanje visokih voda Polskave. Je posebno ohranitveno območje, območje Natura 2000 in naravna vrednota državnega pomena. 

Začetek gradnje akumulacije Medvedce sega v leto 1982, vendar še do danes ni dokončna in ne služi svojemu namenu. Gajšt, pobudnik številnih akcij na jezeru, sicer pa tudi slikar, ne verjame, da bo ta projekt dejansko kdaj tudi zares izveden. V tem primeru bi se gladina jezera dvignila za več kot en meter. Voda je že odnesla otoček sredi jezera, ki je bil njegov zaščitni znak.

Ker je jezero pod Naturo 2000, domačini ne smejo po svoje urejati poti okoli jezera oziroma postavljati kakršnihkoli miz ali stolov. Spomnimo, da so morali pred leti odstraniti lesene klopi z dela jezera in prenehati kositi brežino, kar so sicer počeli na lastno željo.

18 milijonov evrov za ureditev strug Dravinje in Polskave

V okviru projekta Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo, katerega skupni stroški znašajo 18 milijonov evrov in ga delno sofinancira Evropska unija, je predvidena izvedba naslednjih protipoplavnih ukrepov: Dravinja – protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku (že izvedeno), protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače, ureditev Polskave od Lancove vasi do Framskega potoka, izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice, ureditev protipoplavne varnosti Polskave na Polskavi in dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce. Za slednjo je bila letos izdana odločitev o podpori, ki se bo zaključila predvidoma do konca leta 2023. V okviru investicije je predvidena gradnja razbremenilnika Polskave, ki delno razbremenjuje visoke vode iz Polskave v Dravinjo in naprej v akumulacijo Medvedce.