Pogoji za gradnjo
Kdaj bo zgrajena celotna cesta, ki bo tudi uporabna, je odvisno od dveh dejavnikov: prvi je, da se zagotovijo sredstva za nadaljevanje gradnje, in drugi, da v odkup privolijo lastniki dela majhnega, a pomembnega zemljišča.

Ptujsko naselje Rabelčja vas je iz dneva v dan gosteje poseljeno. Če bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki poskuša prodati svoje zemljišče na tem območju, uspešna, bo poseljenost še neprimerno gostejša. Dostopna cesta, ki vodi od Peršonove ceste do dela naselja in »vila« blokov, nikoli ni bila optimalno grajena. Stanje pa se je z leti le slabšalo in danes je katastrofalno, a druge poti do svojih domov stanovalci nimajo. Mnogi so se zato razveselili gradnje večstanovanjskega objekta, upajoč, da se bo sočasno s tem realiziral tudi načrt za gradnjo nove povezovalne ceste, ki jo je politika obljubljala, vse odkar so bili tam zgrajeni eni najelitnejših ptujskih blokov. Ta cesta naj bi šla mimo Sparove trgovine. Del te ceste je bil zgrajen zato že pred leti, a je neuporaben, saj nadaljevanje predstavlja travnik. Zdaj je situacija še bolj čudna: široka dvopasovnica je asfaltirana tudi mimo novega bloka proti Sparu, vmes je travnik in potem del dvopasovnice pri trgovini.

Občina: Razlastitev bi bila nesmiselna zaradi visokih stroškov ...

Na ptujski občini pravijo, da se omenjenega problema zavedajo in da ga že dalj časa poskušajo rešiti, a neuspešno. Razlog so neurejena lastniška razmerja z lastniki zemljišč, kjer dela ceste ni: »V preteklosti je bila lastnicam potrebne nepremičnine za izgradnjo ceste posredovana ponudba za odkup po vrednosti 24,04 evra/m2, vendar dogovor do danes še ni bil dosežen. Posredovana cena je bila skladna s takrat pridobljenim cenilnim poročilom. Glede na aktivnosti, ki so bile izvedene na omenjenem projektu vse do danes, bo stranki ponovno posredovana ponudba, saj se pričakuje, da bi bili celotni stroški postopka razlastitve, kakor tudi upoštevaje časovni zamik pri navedenem projektu, višji od teh, ki bi nastali v primeru sporazumnega dogovora.«

Naselje Rabelčja vas, cesta 2
Črtomir Goznik
Naselje raste iz dneva v dan, komunalna infrastruktura pa temu slabo sledi.

Nizka odkupna cena
Gre za gradbeno in zazidljivo območje, kjer se cene kvadratnega metra parcel gibljejo krepko nad 70 evrov po kvadratnem metru, zato je cena 24 evrov po kvadratu po mnenju mnogih močno prenizka.

Občina: 24 evrov na kvadratni meter ni »malo«

Vendar pa, kot še pojasnjujejo na občini, višje odkupne cene lastnicama ne bodo ponudili: »Nova ponudba najverjetneje ne bo odstopala od vrednosti, ki je bila lastnicam ponujena v preteklosti, kakor tudi ne od vrednosti, po kateri so bili na navedenem območju že sklenjeni pravni posli za pridobitev preostalih nepremičnin. S trditvijo, da je znesek 24 evrov na kvadratni meter 'malo', se ne moremo strinjati, saj bo zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture na predmetnemu območju kakovost bivanja, kakor tudi vrednost ostalih nepremičnin, višja.«

V nasprotju s cesto v Novi vasi, kjer so se odločili za sprožitev postopka razlastitve šestih lastnikov zemljišč za potrebe gradnje ceste, tu občina očitno takšnega namena nima. Dejstvo je, da gre tu za neprimerno manjši kos zemljišča, ki ga potrebujejo za realizacijo planov. Terminski plan nedorečen …

Čeprav je cesta trenutno videti smešna, se mnogi sprašujejo, kaj se torej tam gradi, če ni povezave med enim in drugim delom. »Z rebalansom proračuna 2021 smo zagotovili nadaljevanje izgradnje meteornega in fekalnega kanala. V končni fazi izgradnje pa je tudi izgradnja vročevoda,« pojasnjujejo na MO Ptuj. Prav občina je naročnik projektne dokumentacije za celotno cesto, ki so jo poimenovali cesta C. Ker jim ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo celotne ceste, so projekt pač razdelili na tri faze.

Rabelčja vas, cesta
Štajerski tednik
Široka dvopasovnica je asfaltirana mimo novega bloka proti Sparu, vmes je travnik in potem del dvopasovnice pri trgovini.

O nujnosti razlastitev in nizki odkupni ponudbi občine

Dejstvo je, da je cesta, ki je danes ni (če ne štejemo obeh že narejenih krakov na začetku in koncu), morala biti že zgrajena. Je pa v prvi vrsti zanimiv odnos vodstva občine do nujne infrastrukture; medtem ko je bila v Novi vasi za naselje novih hiš (do katerih bi se sicer lahko dostopalo tudi po že obstoječi, a ozki cesti) razlastitev za novo cesto nujna zadeva, očitno ni tako v stanovanjsko najbolj poseljenem delu Ptuja, Rabelčji vasi, kjer bo samo z zapolnitvijo kapacitet novega bloka v trenutku na majhni lokaciji minimalno 80 avtomobilov dnevno več. To je zelo verjetno več, kot jih bo dnevno vozilo do novega naselja v Novi vasi pri Ptuju; pa pri tem niso všteti še vsi ostali vozniki, ki se dnevno drenjajo po ozkih cesticah do individualnih hiš in dveh vila blokov na istem območju. V tem primeru razlastitev ni nujna?!

Druga precej »čudna« zadeva je ponujena odkupna cena za kvadratni meter parcele (kot je razvidno iz zemljiške knjige, sta lastnici približno hektar velikega zemljišča, na robu katerega naj bi tekla nova cesta, Jelka Arnuš Pelcl in Darinka Arnuš iz Peršonove ulice) na eni elitnejših lokacij Ptuja. Dejstvo je namreč, da gre v tem primeru za gradbeno in zazidljivo območje, kjer se cene kvadratnega metra parcel gibljejo krepko nad 70 evrov po kvadratnem metru. Težko je verjeti, da bi (katerikoli že) lastnik tovrstnega zemljišča privolil v ponudbo za borih 24 evrov po kvadratu, pa čeprav bi šlo za majhen košček njegove parcele …