Vesela odločitev ne preseneča, saj so bili vsi argumenti, ki jih je že ob sprejemu funkcije natančno pregledal, logično razumno upoštevani in jih je komisija v ugotovitvah tudi zapisala, so sporočili z računskega sodišča. Ob današnji objavi vidi dobro priložnost, da se mu nekateri politični akterji zaradi določenih izjav, ki niso bile na mestu, opravičijo. "Takšno opravičilo, ki ga je sicer iluzorno pričakovati, bi zelo prispevalo h kulturi dialoga v slovenskem javnem prostoru," se je še odzval Vesel.

Ker niso ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so postopek ustavili. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih, ki jih je vodila, bo KPK pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje, so sporočili iz KPK.

Komisija je s postopkom začela konec lanskega leta na podlagi več prejetih prijav. V predhodnem preizkusu je komisija pridobila pojasnila Vesela in različnih državnih organov, preučila je statut in organizacijsko ureditev Fife, področno zakonodajo in pridobila druge relevantne podatke.

Komisija se je na ponedeljkovi seji opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete. Zakon o računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ter hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi.

Omenjeni zakon določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Glede na namen ustanovitve in način delovanja Fife ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika računskega sodišča komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi.

Zakon sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Fifi, poudarjajo v KPK. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje, so dodali.