Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so že petič zapored izvedli raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji.

Ugotovitve kažejo, da se po letu 2010 nekoliko umirja trend naraščanja odstotka čezmerno hranjenih in debelih, vendar je ta v skupinah 13-letnih fantov in 15-letnih deklet še vedno neugoden. Zaskrbljujoče je tudi, da je na različnih shujševalnih dietah kar dobra petina deklet, skoraj polovica 15-letnih fantov pa pije energijske pijače. Je pa razveseljivo, da se je povečal delež mladostnikov, ki redno uživajo zajtrk, čeprav je še vedno prav zajtrk tisti med dnevnimi obroki, ki ga najpogosteje izpustijo. Prav tako je tudi razveseljivo, da slovenski mladostniki, stari 11, 13 in 15 let, vse pogosteje redno uživajo zelenjavo in sadje in je vse manj tistih, ki pogosto posegajo po sladkanih pijačah.

VSAK DRUGI ZAJTRKUJE

Spodbudna je ugotovitev raziskave, da skoraj vsak drugi mladostnik redno zajtrkuje. Žal pa z naraščanjem starosti ta navada upada. Raziskava je pokazala, da vsak dan med šolskim tednom zajtrkuje 40,6 odstotka mladostnikov. Še vedno pa mladostniki od vseh obrokov najpogosteje opuščajo prav zajtrk, kar, kot navajajo v pojasnjevanju rezultatov raziskave, se lahko pojasni z dobro dostopnostjo do šolske malice. Bolj redno zajtrkujejo mlajši mladostniki (50,7 odstotka 11-letnikov) v primerjavi s starejšimi (35,3 odstotka 17-letnikov).

V letu 2018 so ugotovili manjši upad odstotka mladostnikov, ki so med tednom redno zajtrkovali, kljub temu pa je trend v opazovanem obdobju 2002–2018 še vedno pozitiven, zlasti pri dekletih in mlajših starostnih skupinah. Največji napredek ugotavljajo pri 11-letnih dekletih, kjer je ta odstotek narasel z 39,9 odstotka v letu 2002 na kar 48,7 odstotka v letu 2018.

V raziskavi jih je tokrat prvič zanimalo tudi, kako pogosto mladostniki obedujejo skupaj z družino, saj so skupni obroki pomembni z vidika navade na redne obroke, prenosa veščin ustvarjanja zdravih obrokov ter ne nazadnje tudi druženja. Podatki kažejo, da ima le tretjina mladostnikov (33,6 odstotka) vsak dan skupen obrok z družino. S starostjo se odstotek mladostnikov, ki redno obedujejo z družino, znižuje, tako da je med 17-letniki takšen le še vsak četrti (25,6 odstotka). Pomembno pa se pri tem razlikujejo fantje od deklet. Vsak dan obeduje z družino več fantov kot deklet.

ŠE VEDNO VELIKO PREDEBELIH

Na zaskrbljujoč in resen javnozdravstveni problem, ki ga v Sloveniji zaznavamo že več desetletij, kaže naraščajoči trend čezmerno hranjenih in debelih mladostnikov. V opazovanem obdobju 2002–2018 ugotavljajo, da ta trend še vedno narašča tako med vsemi mladostniki kot po spolu in med 13- in 15-letniki. Je pa razveseljivo, da se ta trend po letu 2010 nekoliko umirja, zlasti med 11-letniki obeh spolov. Podobno ugoden trend v zadnjih letih ugotavljajo tudi na Fakulteti za šport v Ljubljani na podlagi podatkov iz športnovzgojnega kartona šol, kjer vzroke za neustrezno prehranjenost otrok in mladine pripisuje tudi njihovi slabi gibalni učinkovitosti.

V skupino čezmerno hranjenih in debelih se je uvrstilo 18,6 odstotka mladostnikov. Odstotek čezmerno hranjenih in debelih je bil višji med fanti, in sicer je bilo takšnih 22,6 odstotka, deklet pa 14,4 odstotka ter več med starejšimi mladostniki – 21,7 odstotka 17-letnikov, 11-letnikov pa 15,7 odstotka.

ŠESTINA MLADOSTNIKOV NA DIETI

Na dieti, ali pa počno kaj drugega, da bi shujšali, je šestina oziroma 16,5 odstotka vseh mladostnikov, in sicer petina (21 odstotkov) deklet in nekaj več kot desetina (12,3 odstotka) fantov. Najvišji odstotek mladostnikov, ki so na dieti, je med 17-letniki. V letih 2002–2018 je opazno zviševanje odstotka 13-letnikov, ki so na dieti, zvišanje pa ugotavljajo pri fantih v vseh starostnih skupinah.

PIJEJO MANJ SLADKIH PIJAČ

Pitje sladkih pijač je v raziskovanem obdobju močno upadlo, a jih, kot kažejo ugotovitve, še vedno vsaj enkrat dnevno uživa približno sedmina mladostnikov. Njihovo uživanje je bolj razširjeno med fanti in narašča s starostjo mladostnikov. Najvišji odstotek ugotavljajo pri 15-letnih fantih, med katerimi jih sladke pijače redno uživa še vedno skoraj petina (19,7 odstotka). Čeprav še vedno uživa sladke pijače vsak dan eden od sedmih mladostnikov, pa je razveseljivo, da se nadaljuje pozitiven trend zelo opaznega znižanega odstotka mladostnikov vseh starostnih skupin in obeh spolov, ki redno uživajo sladkane pijače.

Prav tako je po eni strani razveseljiv tudi podatek, da se je odstotek mladostnikov, ki posegajo po energijskih pijačah, v primerjavi z letom 2014 zmanjšal. Energijske pijače različno pogosto pije več kot tretjina mladostnikov (34,4 odstotka), in sicer precej več fantov kot deklet. Je pa po drugi strani zaskrbljujoče, da pitje energijskih pijač narašča s starostjo.

ZELENJAVA VEDNO BOLJ PRILJUBLJENA

Zelo spodbudni pa so rezultati raziskave o uživanju zelenjave in sadja. Zelenjava je med mladostniki vedno bolj priljubljena. Redno uživanje zelenjave se povečuje pri mladostnikih vseh starostnih skupin in pri obeh spolih, prav tako pa se povečuje tudi redno uživanje sadja, predvsem pri mlajših mladostnikih obeh spolov. Zelenjavo redno, kar pomeni vsak dan, uživa že več kot tretjina mladostnikov (35,9 odstotka), malo več kot tretjina mladostnikov (39,8 odstotka) pa tudi vsak dan uživa sadje, pri čemer dekleta tako zelenjavo kot sadje uživajo bolj kot fantje. Vendar pa uživanje sadja in zelenjave s starostjo mladostnikov upada. Tako je zaskrbljujoče, da se je pri starejših mladostnicah znižal odstotek tistih, ki redno uživajo sadje.