Delničarji so tako potrdili, da se od bilančnega dobička za lani v višini 270,87 milijona evrov za dividende nameni 133,27 milijona evrov oziroma 4,25 evra bruto na delnico, medtem ko je bila lani dividenda 3,20 evra. Prav tako pa je skupščina sklenila, da se po 68,8 milijona evrov nameni za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Dividende bodo delničarjem začeli izplačevati 23. julija, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi na dan 22. julij, so po skupščini sporočili iz Krke.

Skupščina je potrdila tudi sklep o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic. Upravo so za naslednjih 36 mesecev pooblastili, da lahko pridobiva lastne delnice, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe. Skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba že v lasti.

krka novo mesto bobo
Bobo
Krka

Lastne delnice lahko družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Skupščina je imenovala tudi štiri nove nadzornike. S sklicem skupščine so bili za imenovanje v devetčlanski nadzorni svet predlagani obstoječi nadzorniki Julijana Kristl, Boris Žnidarič in Jože Mermal - ta trenutno tudi predseduje nadzornemu svetu, kot novo ime pa je bil predlagan Peter Filipič.

Vendar pa je Slovenski državni holding (SDH), kot so povzeli v Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS), na skupščini podal nasprotni predlog, s katerim je namesto Filipčiča predlagal ekonomista Lahovnika, ki je bil v zadnjem času v javnosti znan predvsem kot vodja svetovalne skupine vlade za pripravo protikoronskih ukrepov. Tako so bili za štiriletno mandatno obdobje izvoljeni Kristlova, Žnidarič, Mermal in Lahovnik.

SDH je sicer na današnji skupščini zastopal svoj devetodstotni delež, Kapitalsko družbo, ki ima 10,65 odstotka delnic in državo, ki ima 7,21 odstotka osnovnega kapitala. Skupaj je to skoraj 27 odstotkov kapitala, vendar pa je to na skupščini po navedbah MDS pomenilo 54 odstotkov glasovalnih pravic, saj je bilo na skupščini udeleženega nekaj več kot 50 odstotkov kapitala.

Pomembno vlogo je imel na skupščini tudi predsednik uprave Jože Colarič, ki je imel neposredno in predvsem prek pooblastil 10,39 odstotka glasovalnih pravic.

Skupščina je podelila sicer upravi in nadzornemu svetu za lani podelili razrešnico.

Colarič je delničarjem predstavil tudi rezultate polletnega poslovanja. Skupina Krka je po predhodni oceni v prvi polovici leta zabeležila 803,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 15 odstotkov na 160,3 milijona evrov.