V mali komunalni čistilni napravi se stekajo trdne in tekoče snovi, ki vsak dan nastajajo v našem gospodinjstvu.

Po odtočnih ceveh pripotujejo v zbiralnik, ki je sestavljen iz dveh delov. Bistvo male čistilne naprave je, da odpadno vodo s pomočjo fizikalnih, kemijskih in bioloških postopkov očistimo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

Čiščenje odplak ali domače čiščenje odpadnih voda je torej postopek odstranjevanja onesnaževalcev iz odpadnih voda. Cilj je proizvajati okolju varne tekočine in trdne odpadke (obdelano blato). Primerne morajo biti za odstranjevanje ali ponovno uporabo, običajno kot gnojilo na kmetiji.

Brez gradbenega dovoljenja

Dandanes so male čistilne naprave tehnološko izredno dodelane. Vanje vpeljana napredna tehnologija v naših domovih zdaj omogoča, da odplake ponovno uporabimo, odpadne vode pa prečistimo celo v pitno vodo. Mnogi mislijo, da za pridobitev male komunalne čistilne naprave (MKČN) potrebujemo gradbeno dovoljenje, a to ne drži, saj gre za enostaven objekt. Je pa treba MKČN prijaviti s posebnim obrazcem podjetju, ki na našem območju skrbi za komunalne storitve. Prav omenjeni bodo preverili in pregledali napravo ter njeno delovanje.

Zaprosimo za subvencije

Ob tem staro greznico, ki jo sicer lahko predelamo v MKČN, uredimo za mirovanje, jo izčrpamo, očistimo, celo zasipamo, predelati pa jo je mogoče na primer tudi v zbiralnik deževnice ali ponikovalnico za odvajanje padavinske vode. Pomemben plus v projektu, če se ga bomo lotili, je, da ima precej občin za gradnje malih čistilnih naprav predvidene subvencije, ki se običajno delijo z razpisi.