V Vrtcu Majšperk, kjer je v sedmih oddelkih trenutno 130 otrok, so vsa mesta zasedena. »Septembra smo prejeli povpraševanje po prostih mestih spomladi (štirje starši). Če bi prišlo do izpisa, bi bilo prosto mesto, drugače pa žal ne. Razumemo starše, da nastopi težava, ko je treba iti v službo marca ali aprila in nimajo varstva, vendar pa je zelo težko sredi leta oblikovati še eno skupino,« je dejala Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice Vrtca Majšperk. Tudi v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož, ki združuje 15 oddelkov (od tega 14 oddelkov rednega programa in en razvojni oddelek, v katere je vključenih 223 otrok), imajo trenutno štiri prosilce za sprejem otrok v vrtec in vsi ti otroci so rojeni v spomladanskih mesecih leta 2019. »Sprejeli jih bomo lahko le, če bodo ob njihovem predvidenem prihodu še prosta mesta. S težavo staršev smo seznanjeni, saj smo v naš vrtec ob upoštevanju starostnega pogoja za sprejem v vrtec (11 mesecev) v letu 2020 sprejeli že dva otroka iz drugih občin, imamo pa še dva prosilca za sprejem iz drugih občin, ki bosta kmalu izpolnila starostne pogoje za sprejem,« je pojasnila svetovalna delavka Nataša Gregur. Staršem svetuje, da otroka vpišejo v vrtec v vpisnem roku, tudi če bi ta vrtec začel obiskovati sredi šolskega leta, oziroma naj pridejo na vpis takoj po rojstvu otroka. »V takih primerih vrtec lažje predvideva potrebe staršev po varstvu in načrtuje organizacijo dela ter oblikovanja oddelkov,« je dodala.

Vrtec Ptuj staršem: Vlogo oddajte ob centralnem vpisu

Tudi v Vrtcu Ptuj, ki ga trenutno obiskuje 955 otrok, pozivajo starše, katerih otroci so rojeni do marca, k oddaji vloge za vpis v vrtec ob centralnem vpisu, čeprav njihov otrok ob vpisu še ne izpolnjuje pogoja za vključitev – da še ni star 11 mesecev. Letos bo centralni vpis za vpis v Vrtec Ptuj za šolsko leto 2020/21 že kmalu, od 24. februarja do 13. marca. »Za otroke, ki so rojeni po marcu, predlagamo, da starši oddajo vloge za vključitev v vrtec do konca avgusta tekočega leta. Na ta način bomo pridobili jasen pregled in natančnejšo evidenco vpisanih oziroma čakajočih po mesecih naslednjega šolskega leta. Bistveno lažje bomo oblikovali strukturo oddelkov in potreben fleksibilni normativ v oddelkih,« je poudarila ravnateljica Marija Vučak. Zaradi potreb po varstvu in ob soglasju občine ustanoviteljice MO Ptuj so sicer že januarja odprli začasni oddelek za 14 otrok, starih od enega do dveh let.

Rešitev je občinsko sofinanciranje skupnega oddelka

Rešitev na videz nerešljivega problema se kaže ravno v Vrtcu Ptuj, meni Vučakova. »Glede na nezasedene prostore, ki jih v Vrtcu Ptuj trenutno še imamo, bi lahko težave mladih družin v naši regiji rešil skupni dogovor o sofinanciranju z okoliškimi občinami, od koder prihajajo otroci, ki so v tem trenutku ostali pred vrati mnogih vrtcev.« Enakega mnenja je ravnateljica OŠ Kidričevo in Vrtca Kidričevo Alenka Kutnjak, ki predlaga financiranje skupnega oddelka s strani občin, iz katerih pridejo otroci, po dejanskem številu. »Druga rešitev je zasebno varstvo do novega šolskega leta,« je dejala.