V letu 2020 je minimalna plača 940,58 evrov bruto, pri čemer morajo biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, so spomnili na ministrstvu za delo.

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki, poslovna uspešnost), nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Za prekršek globa

Če delodajalec delavcu ne izplača plače v skladu z določbami zakona o minimalni plači, stori prekršek, ki se kaznuje z globo od 3000 do 20.000 evrov. Za manjšega delodajalca, ki zaposluje deset ali manj delavcev, znaša globa od 1500 do 8000 evrov. Z globo od 1000 do 2000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki stori ta prekršek, so še opozorili na ministrstvu.