Kot poudarjajo na Darsu, je bistveno, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila komisija za izdajo uporabnega dovoljenja.

»Izvajalec je dela opravil skladno s pogodbenimi določili v predpisanem roku in zahtevano kakovostjo, za kar mu je naročnik tudi izdal potrdilo o prevzemu del. Aktivnosti v zvezi z monitoringom hrupa v času uporabe avtoceste pa bodo zaključene v kratkem,« so lani decembra dodali na Darsu. Dejstvo, da je za avtocesto izdano začasno obratovalno dovoljenje, pa ne vpliva na potek prometa. Pred predajo avtoceste prometu so namreč strokovnjaki opravili tehnični pregled in preverili, ali odseki izpolnjujejo vse potrebne pogoje, ki jih z vidika prometne varnosti morajo. »Uporabno dovoljenje je podeljeno po izpolnitvi vseh zahtev s tehničnega pregleda, v našem primeru manjkajo zaključna poročila monitoringa hrupa in dvoživk. Do pridobitve ga nadomešča začasno obratovalno dovoljenje, ki je veljavno do 29. novembra 2020.«

Dodatna dela podražila investicijo za slabih deset odstotkov

So pa ob gradnji odseka podravske avtoceste od Podlehnika do Gruškovja nastopile številne nepredvidene okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba opraviti več del in tudi dodatna. Skupna vrednost sklenjenih aneksov za dodatna dela in odpravo pomanjkljivosti je dosegla 5,2 milijona evrov brez DDV. Osrednji vzroki so bili drugačne geološko-geomehanske razmere od predvidenih s projektom, drugačen način izvedbe izkopov in drobljenja kamnin za nadaljnjo uporabo, dodatne količine transporta v nasipe in neuporabnih zemljin v začasne in trajne deponije, ob tem pa tudi dodatni ukrepi za povečanje prometne varnosti kot posledica zahtev komisije na tehničnem pregledu, dodatni ukrepi varovanja narave kot posledica zahtev komisije na tehničnem pregledu, spremenjene količine (več dela) izvedenih posameznih del glede na predvidene.

»Navedene okoliščine so bile vzrok za največja odstopanja. Dejanski obseg več in dodatnih del je sestavljen iz večjega števila manjših aktivnosti, ki jih je v celoti nemogoče navajati,« so dodali na Darsu. Z dodatnimi deli je nekaj manj kot šest kilometrov dolg odsek podravske avtoceste med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje, ki ga je gradil sarajevski Euro-asfalt, dosegel vrednost 57,39 milijona evrov brez DDV, kar je 5,2 milijona evrov več od pogodbenih vrednosti.

Hrup z avtoceste kljub protihrupnim ograjam za mnoge nevzdržen

Protihrupne ograje ob avtocesti na območju Podlehnika naj bi omilile hrup vozil z avtoceste. A kot je povedal župan Sebastian Toplak, so na občino prejeli številne pripombe občanov zaradi hrupa. »Na podlagi pritožb smo že pred meseci poizvedovali pri Darsu in zahtevali pisno poročilo o izvedenem prvem ocenjevanju hrupa ter obratovalnem monitoringu za predmetno avtocesto, vendar slednjega še do danes nismo prejeli, saj naj bi meritve oziroma monitoring še potekal. Tudi sicer moram reči, da nisem prevelik optimist, da bi se na podlagi monitoringa kaj drastično spremenilo oziroma da bi na podlagi prekomernih obremenitev prišlo do izgradnje še dodatnih protihrupnih ograj, saj so dovoljene mejne vrednosti hrupa v naši državi žal precej visoke.«