Po uveljavitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta 2013 so se pojavila različna tolmačenja glede izplačila sredstev za poklicno pokojnino v enkratnem znesku še pred iztekom pogodbe o zaposlitvi. V sindikatu vojakov so vztrajali, da so po zakonu do izplačila upravičeni vsi, ki so opravljali vojaško službo najmanj deset let, v Kadu pa so menili, da so upravičenci le tisti zaposleni, ki jim je že prenehalo delovno razmerje na obrambnem ministrstvu.

Sledile so tožbe vojakov in zahteva za presojo, ki sta jo na ustavno sodišče vložila sindikat vojakov ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Ustavno sodišče je dalo prav sindikatu in leta 2016 presodilo, da imajo zavarovanci, ki so najmanj deset let opravljali vojaško službo v SV in ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, pravico zahtevati izplačilo sredstev na računu pri Kadu v enkratnem znesku. To je glede na ustavno odločbo mogoče kljub temu, da jim pogodba o zaposlitvi z ministrstvom za obrambo še ni prenehala.

Po navedbah sindikata vojakov so bila sredstva iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja po odločbi ustavnega sodišča izplačana 3011 pripadnikom Slovenske vojske. Po treh letih pa so se, kot so dodali, uresničile tudi njihove napovedi, da bi Kad moral njihovim članom ob izplačilu iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2016 izplačati tudi zakonske zamudne obresti, ker jim zahtevano v nasprotju z zakonom ni bilo izplačano pravočasno.

V zadnjih dneh je namreč ljubljansko višje delovno in socialno sodišče izdalo prve sodbe za obresti v prid njihovih članov. Nato pa je njihova pooblaščena odvetniška pisarna prejela predlog Kada za sklenitev poravnav za vse člane sindikata v postopkih, ki še niso pravnomočno zaključeni. V sindikatu so se po posvetovanju z mnogimi člani odločili, da je poravnava smiselna v izogib pravdnim postopkom in zaradi čim prejšnjega izplačila. Njihov odvetnik pa je Kad že obvestil o pripravljenosti za poravnavo.