Kot pravi stanovalka Turopolja in šentjernejska občinska svetnica Vesna Bregar, je problemov veliko. »V prvi vrsti nam gre za varnost. V naselju, ki se širi, je vse več mladih družin, promet pa ostaja neznosen. Mi pa brez primerno urejenih križišč in pločnika,« pravi Bregarjeva, tudi sama mlada mamica.

Jože in Vesna Bregar ter Franc Kovačič (#90046)
L. Markelj
Jože in Vesna Bregar ter Franc Kovačič

PRVA JE VARNOST

Turopolja je tudi sejmiščni prostor, kjer dvakrat mesečno poteka znani šentjernejski sejem, in takrat je njihov del še bolj prometen in zaparkiran.

Da bi bili bolj slišani, so stanovalci Turopolja že pred časom ustanovili Civilno iniciativo (CI) Turopolje, ki jo vodi Jože Bregar. Zahtevajo ureditev križišča pri osnovni šoli, veterinarski postaji in tehtnici. Prehod za pešce je tam nepregleden, treba je urediti varno šolsko pot, v soglasju z lastnikom odstraniti »vago« ... Urediti je treba tudi križišče Turopolje–Prvomajska cesta–Resslova cesta pri šolskem igrišču in čim prej zgraditi vzhodno obvoznico, ki bo razbremenila promet mimo šole in vrtca. Cesto skozi Turopolje je treba razširiti, da bo mogoč dvosmerni promet, do vhoda na sejem je treba nujno postaviti pločnik.V naselju bi že zdavnaj morali omejiti hitrost na 30 km/h in urediti prometno signalizacijo – tako vertikalno kot talne označbe ter postaviti cestna ogledala na najbolj kritičnih mestih v naselju.

ZNAKI NE STANEJO VELIKO

Ko se je gradila bližnja industrijska cona, so stanovalci Turopolja v to privolili le pod pogojem, da se zaradi povečanega prometa zgradi pločnik od veterinarske postaje do konca asfaltne ceste, kar je bilo dogovorjeno z občino, in da se zasadi trivrstna drevesna pregrada kot protihrupna in vizualna zaščita. V vseh letih od danih obljub ni bilo nič, le leta 2015, ko se je zamenjala občinska oblast, so na pobudo Turopoljčanov in z dobro voljo tedaj novega župana Radka Luzarja zasadili enovrstni drevored javorjev. Lani so zasadili še eno vrsto javorjev do vhoda na sejmišče. »Razumem, da se vsega ne da narediti takoj, da stvari stanejo in zahtevajo svoj čas, kot je obvoznica, a nekaj prometnih znakov ne stane veliko. Dokler teh ni, tudi redarji oziroma policisti ne morejo ukrepati proti prekrškarjem,« meni Bregarjeva.

prometni znak turpolje (#90048)
L. Markelj
Prometni znak, ki so ga krajani v naselju postavili sami, je zgovoren odraz stanja.

ODGOVORI OBČINE

V zadnjih 25 letih v naselju ni bilo novega ogledala ali prometnega znaka, večina pobud in zahtev pa ostaja brez odzivov odgovornih z občine, čeprav gre za uradne, pisne zadeve. 

Zdaj se na njihovem koncu spet obetajo spremembe, saj namerava občina Šentjernej preurediti bližnji sejmiščni prostor in tam med drugim postaviti nov gasilski center. Zato pripravljajo spremembe občinskega podrobnega načrta. »Vse to bo naše okolje še dodatno obremenilo, zato brez predhodnih rešitev vseh problematičnih zadev v Turopolju v to ne bomo privolili,« pove Jože Bregar.Na občini jim obljubljajo, da bodo sodelovali v postopku oblikovanja idejne zasnove ureditve sejmišča, saj bo javnost lahko podala pripombe in predloge. V odgovorih svetnici Bregar, ki so prišli pred kratkim, pravijo, da se bo v naslednjih letih uredila infrastruktura v Turopolju, za kar namerava občina v proračunu za leto 2020 zagotoviti sredstva za pridobitev projektne dokumentacije. Gre za ureditev križišč pri šoli, veterinarski postaji in tehtnici. Dvosmerni promet v Turopolju je mogoče urediti od križišča do lokacije sejmišča, sicer je občina že pridobila gradbeno dovoljenje za ureditev dela pločnika in zelene pregrade proti Turopolju v sklopu večnamenskega objekta s sejemsko dejavnostjo. Upajo na sredstva z razpisa LAS Dolenjska in Bela krajina. Ureditev širšega območja sejmiščnega prostora bo obravnaval odbor za okolje in prostor, še ta ali prihodnji mesec pa sledi javna predstavitev z razstavo v šentjernejskem kulturnem centru.

ŽELIJO BITI SLIŠANI

Glede omejitve hitrosti v naselju na 30 km/h in prometne signalizacije si bo teren ogledal vzdrževalec občinskih cest, to je Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, in preučil možnosti. O ureditvi križišča Turopolje–Prvomajska cesta–Resslova cesta pri šolskem igrišču se je občina na sestanku z Direkcijo RS za infrastrukturo dogovorila, da bo pripravila projektno nalogo, ki jo bo država uvrstila v svoj načrt razvojnih programov. Pridobljena ponudba je za zdaj predraga. »Želimo biti le slišani in tudi uslišani, vsaj v zadevah, v katerih se da z malo denarja hitro kaj ukreniti,« pravi vodja CI Turopolje Bregar.