Upravljavec sistema že nekaj let črpa globinsko vodo, jo dodaja k vodi iz plitkih plasti in tako zmanjšuje koncentracije strupov.

A tudi ta model mešanja vode bi se znal v kratkem z(a)lomiti. Z nitrati je namreč onesnažena tudi globinska podtalnica. V enem izmed globinskih vodnjakov v Skorbi je koncentracija nitratov 44 mg/l, kar je zelo blizu mejni vrednosti 50 mg/l. Na podlagi podatkov meritev, ki jih izvajata okoljsko ministrstvo in agencija za okolje (Arso), je računsko sodišče letos opozorilo, da koncesionar, to je Komunalno podjetje (KP) Ptuj, že v obdobju nekaj let iz črpališča Skorba ne bo mogel več zagotavljati neoporečne pitne vode, niti s pomočjo mešanja vod iz plitvih in globokih vodnjakov.

Atrazin in spolna mutacija

Neposredni vpliv atrazina na zdravje ljudi še ni dokončno raziskan. Je pa dognano, da pri živalih povzroča spolne mutacije in motnje spolnega dozorevanja. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo univerze v Ljubljani je na svoji spletni strani objavila rezultat poskusa biologa, ki je 40 samcev žabe tri leta izpostavljal vplivom atrazina. Rezultati so bili šokantni. 30 žab je postalo kemično kastriranih, nezmožnih razmnoževanja, medtem ko so štirje samci spremenili spol in bili sposobni reprodukcije kot samice, čeprav je bil njihov genski material moški. Kot posledica tega so bili vsi potomci take žabe moškega spola, kar je eden izmed vzrokov globalnega zmanjševanja populacije dvoživk. Najbolj negativne vplive ima herbicid (atrazin) na razred dvoživk, prizadene lahko ribe, plazilce ter v večjih količinah prav tako človeka.

Janko Širec
cg
Direktor Komunalnega podjetja (KP) Ptuj Janko Širec

Kaj o situaciji pravi distributer

Direktor Komunalnega podjetja (KP) Ptuj Janko Širec meni, da situacija z zagotavljanjem pitne vode ni tako skrb vzbujajoča. Opomnil nas je, da rezultati meritev, ki jih predstavljamo, niso podatki za pitno vodo, ki jo distribuirajo uporabnikom, temveč podatki surove, neobdelane podtalnice v naravi. »Distribuirana voda v ptujskem vodooskrbnem sistemu je mešanica vode iz globokih in plitvih vrtin na območju Skorbe in Lancove vasi ter drugih dislociranih globokih vrtin na sistemu. Vodo iz globokih vrtin črpamo neprestano in jo dopolnjujemo z vodo iz plitvih vrtin glede na količinske potrebe. V lanskem letu smo z dodatnimi količinami vode iz dveh novih globinskih vodnjakov v Skorbi zagotovili skladnost pitne vode tudi po parametrih atrazin in desetil atrazin na vseh oskrbovalnih območjih našega vodovodnega sistema. Koncentracije nitratov v distribuirani pitni vodi že vsaj dvajset let ne predstavljajo posebnega problema in se gibljejo znotraj dovoljenih vrednosti.«

VPLIV NITRATOV NA ZDRAVJE

Najbolj znan škodljiv učinek je pojav motenj prenosa kisika po telesu. Zaradi posebnosti v razvoju so najbolj ogroženi dojenčki do šestih mesecev starosti.

Od kod nitrati v globinski vodi

»Dvig koncentracije nitratov v treh globokih vrtinah od trinajstih je posledica razrahljanja zatesnitve skozi glineno plast, ki loči oba vodonosna sloja med seboj in zatekanja vode iz plitvega vodonosnika po vrtini navzdol zaradi dolgoletne uporabe vrtin (vibracije od črpalk) in izvedenih čiščenj. Ker vodo iz teh globokih vodnjakov stalno črpamo, je to onesnaženje omejeno zelo lokalno pri teh treh globokih vrtinah. V prid tej trditvi govorijo podatki iz dveh drugih globokih vrtin, ki sta bili v državni monitoring podtalnice vključeni v začetku leta 2018, in naši podatki iz spremljanja kemijskega stanja v globokih vrtinah. Vrednosti nitratov v treh vrtinah so pod 10 mg/l, v sedmih pa pod 3 mg/l,« je pojasnil Širec, o onesnaženju plitve podtalnice pa dodal: »Nitrati v plitvi podtalnici Dravskega polja se gibljejo okoli mejne vrednosti za pitno in podzemno vodo, na nekaterih območjih mejno vrednost presegajo.«