1. Kdo prireja nagradno igro?
Organizator nagradne igre je Svet24, d. o. o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju »organizator« v sodelovanju s Salomon, d. o. o., in RGL, d. o. o., ter podjetjem M Tehnika, v nadaljevanju »soorganizator«.

2. Kdaj nagradna igra poteka?
Nagradna igra poteka od 24. 6. 2019 v dnevnem časopisu Novice Svet24.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji se sodeluje na naslednji način:

– Sodelujoči v obdobju od 24.6. do 10. 7. 2019, svojo prijavo in fotografijo vrta ali balkona z zahtevanimi podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, s pripisom »Balkon in vrt«, ali na elektronski naslov balkoninvrt@svet24.si.
Po zaključku zbiranja prijav (10. 7. 2019) bo komisija izbrala 4 prijavljene posameznike, ki jih bo obiskala novinarska ekipa in pripravila foto in video reportažo njihovega vrta ali balkona. Reportaže bodo objavljene v časopisu Novice Svet24 in na spletni strani novice.svet24.si

Po zaključku predstavitev reportaž bodo zmagovalcih ( eden iz vsake kategorije) odločali bralke in bralci časopisa, ki bodo preko kupončkov, objavljenih v časopisu glasovali za tistega predstavljenega posameznika, ki jih je najbolj prepričal s svojim vrtom in posameznika, ki ga je najbolj prepričal z balkonom.

Posameznik, ki bo prejel največ glasov v kategoriji Najlepši balkon bo za nagrado prejel komplet izdelkov Plantella (v vrednosti 200 evrov).

Posameznik, ki bo prejel največ glasov v kategoriji Najlepši vrt bo za nagrado prejel kosilnico Alpina BL 460 SB.
Med vsemi bralci, ki bodo glasovali preko kupončkov bomo izžrebali dobitnike praktičnih nagrad.

Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

7. Pristojnosti komisije igre
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki organizatorja, in sicer Petra Rupnik(predsednica komisije), Zoran Franc in Simon Rosc. 

Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

– Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili te igre.
– Če komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. Če sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova in prek njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
– Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Splošno o nagradah in sodelujočih
Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oziroma e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. 

Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. Če nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji Nagradna igra v roku 72 ur ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje soorganizator.
V skladu z navedenim se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oziroma organizatorju te nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

10. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi
SVET24, d. o. o., in v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

11. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja. Osebne podatke bosta organizator in soorganizator obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in na njuni podlagi sprejetih internih pravilnikov o varstvu osebnih podatkov.

Organizator bo z osebnimi podatki sodelujočih ravnal odgovorno in jih bo obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bilo to treba storiti zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, tj. svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali zahteve za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli pošljete po elektronski pošti na naslov urednistvo@svet24.si ali po pošti na naslov SVET24, d. o. o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.