Računsko sodišče je ugotovilo, da agencija ni pripravljala izjave o večletni strategiji razvoja, poročila o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014 pa ni pripravila na predpisan način, so danes sporočili iz sodišča.

Pri predlogu tarif za leti 2014 in 2015 Akos po ugotovitvah računskega sodišča ni upošteval stroška amortizacije, poleg tega pri predlogu tarif za leto 2015 ni upošteval salda finančnih sredstev iz preteklega leta, kot ji to nalagajo predpisi, zato so bile predlagane tarife previsoke.

Agencija tudi ni spoštovala roka Evropske komisije ter strateških usmeritev pristojnega ministrstva in ni pravočasno podelila frekvenčnega pasu 800 megahercov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.

Plačevanje preko polnega delovnega časa

Več nepravilnosti je računsko sodišče odkrilo tudi pri kadrovanju. Agencija tako ni preverjala izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in je z javno uslužbenko sklenila pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu, za zasedbo katerega ni imela zahtevanih delovnih izkušenj.

Z javnima uslužbenkama je Akos sklenil pogodbo o izobraževanju, ki ni vsebovala roka trajanja izobraževanja oziroma roka zaključka študija. Zaposlenim je Akos v nasprotju s predpisi izplačal delo preko polnega delovnega časa v znesku dobrih 3600 evrov ter previsoko odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi v znesku 400 evrov.

Enim preveč, drugim premalo

Direktorju je agencija izplačala previsoki dnevnici za tujino, članom sveta za radiodifuzijo pa je izplačala za dobrih 6100 evrov premalo mesečnih nagrad. Članom sveta za elektronske komunikacije je Akos izplačal za skoraj 700 evrov preveč in za okoli 200 evrov premalo mesečnih nagrad.

Pri naročanju materiala, storitev ter nabavi osnovnih sredstev v skupnem znesku skoraj 330.000 evrov je Akos ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, izvajalcem je plačal tudi za dela v znesku dobrih 22.000 evrov, ki niso bila opravljena v skladu s pogodbenimi določili. Čeprav so obstajali elementi delovnega razmerja, je Akos izplačal po pogodbah o avtorskem delu skoraj 89.000 evrov in na podlagi študentskih napotnic 25.300 evrov.

Agencija med revizijskim postopkom ni odpravila vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter ji podalo tudi priporočilo glede uskladitve sklepa o ustanovitvi s predpisi.