Preprečevanje zlorab
Ker so nekateri institut normiranih stroškov zlorabljali, bo Furs v letu 2018 pregledoval delovanje povezanih oseb in med drugim tudi sešteval sešteval prihodke espejev, ki jih imata zakonca. 

Za posameznike z nižjimi dohodki je pomembna novost odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave. Namesto posameznih razredov priznane splošne olajšave bo za tiste, ki imajo na leto med 11.166,37 in 13.316,81 evra bruto dohodka, po novem linearna. Dodatna splošna olajšava za dohodke v navedeni višini se določi z uporabo naslednje enačbe: 19.922,15 evrov – 1,49601 x skupni dohodek. Poglejmo primer: če bo imela Jožica v letu 2018 11.500 evrov dohodkov, bo po enačbi 19.922,15 – 1,49601 x 11.500 prejela dodatnih 2718,04 evra olajšave, skupaj s fiksnim delom, ki znaša 3302,70, torej 6020,74 evra splošne olajšave. Višji je dohodek, manjša je dodatna olajšava. Do zdaj se je namreč dogajalo, da je povečanje bruto plače za nekaj evrov zaradi nižje dohodninske olajšave pomenilo nižje neto izplačilo.

Olajšava za dijake in študente

Povečuje se tudi posebna osebna olajšava za dijake in študente – z zdajšnjih 75 odstotkov se po petih letih spet vrača na 100 odstotkov zneska splošne davčne olajšave in bo za leto 2018 znašala 6519,82 evra. Novost je tudi oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno pravno pomoč. Ta se tako izenačuje z drugimi prihodki, ki imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.

Brez dohodnine za božičnico

V paketu sprememb, ki jih je prinesla mala davčna reforma, je tudi davčna razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost oziroma božičnice. Ta pri obračunu dohodnine ne bo všteta v davčno osnovo, če ne bo presegala višine bruto povprečne plače. V letu 2017 je bila ta meja postavljena pri 70 odstotkih povprečne plače. Obremenitev božičnice s prispevki ostaja.

študenti
STA
Študenti bodo v letu 2018 neobdavčeno zaslužili več.

Normiranci

Čeprav se je med letom veliko ogovorilo o spremembah pri obdavčitvi normiranih davčnih zavezancev, do prav velikih sprememb ni prišlo. Samostojnim podjetnikom z manj kot 100.000 evri letnih dohodkov je priznana 80-odstotna olajšava, preostanek pa je obdavčen z 20 odstotki, kar pomeni, da efektivna davčna stopnja znaša štiri odstotke. Spremembe pri obdavčitvi normirancev se nanašajo predvsem na omejitev možnosti zlorab. Furs bo s ciljem preprečevanja prelivanja dohodkov med povezanimi osebami po novem lahko sešteval prihodke espejev, ki jih imata zakonca, in d. o. o.-jev, ki so v lasti normiranega zavezanca, se pa na drugi strani veča toleranca pri preseganju dohodkov. Izstop iz sistema normiranih zavezancev bo po novem nujen, če bo imel podjetnik v dveh zaporednih letih skupaj več kot 300.000 evrov dohodka (do zdaj 200.000 evrov).

Delo v tujini

Spremembe bodo tudi pri obdavčitvi dohodkov, doseženih z napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Pri dolgotrajnejših napotitvah v tujino se prihodki delavca, povezani s povračili stroškov bivanja, prevoza in prehrane, ne bodo šteli v davčno osnovo. Ob upoštevanju posebnih pogojev bo mogoča tudi posebna davčna olajšava v višini 20 odstotkov plače oziroma do 1000 evrov na mesec za največ pet let v obdobju 10 let od prve napotitve. Določen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo in se tako zagotavlja zaščita pred negativnimi vplivi na trg dela (t. i. socialnim dampingom).

Vezani bloki

Novost je tudi trajna možnost izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december 2017) in s tem odprava obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca. Predvideva se tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige in podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov.

Davki brez provizije

V okviru sprememb zakona o davčnem postopku so zagotovljene tudi pravne podlage, ki uvajajo možnost kartičnega plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev brez plačila provizije na negotovinskih blagajnah Uprave RS za javna plačila.

Pomembni roki za dohodnino 2017

  1. januar – Zavezanci morajo v skladu z roki za dohodnino oddati zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka za oddajanje v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov. Najemodajalci lahko namesto normiranih stroškov v višini 10 odstotkov namreč uveljavljate dejanske stroške, ki ste jih imeli z oddajanjem svojega premoženja.
  2. januar – Podjetja in drugi izplačevalci dohodkov morajo Finančni upravi RS najpozneje do 31. januarja za preteklo leto dostaviti vse podatke za odmero dohodnine ne glede na to, za kakšne dohodke, izplačane fizičnim osebam, gre (plače, avtorske in podjemne pogodbe, študentsko delo, dohodki iz kapitala …). Med 15. in 31. januarjem bodo lahko v e-Davkih preverili, ali so v preteklosti z REK-obrazci oddani podatki pravilni.
  3. februar – Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Sem spadajo otroci, zakonci ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in drugi člani kmečkega gospodinjstva. Za lani znaša olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2436,92 evra.