Od 966 v letu 2012 delujočih šolskih knjižnic je bilo tri četrtine osnovnošolskih, 14 odstotkov srednješolskih in knjižnic srednješolskih centrov, štiri odstotke v glasbenih šolah in tri odstotke v višjih strokovnih šolah.

Število oseb, ki so jim bile šolske knjižnice namenjene, se v letu 2012 v primerjavi z letom 2009 ni bistveno spremenilo; 89 odstotkov je bilo učencev, dijakov in študentov, 11 odstotkov pa strokovnih delavcev na šolah.

V letu 2012 so knjižničarji v šolskih knjižnicah izposodili več kot pet milijonov enot knjižničnega (knjižnega in neknjižnega) gradiva. Med temi je bilo približno 4,7 milijona knjig in brošur (od tega 60 odstotkov leposlovnih), 272.000 enot serijskih publikacij in 140.000 enot neknjižnega gradiva.

V primerjavi z letom 2009 je izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva upadla za šest odstotkov. 78 odstotkov gradiva so si izposodili v knjižnicah osnovnih šol, 21 odstotkov v srednješolskih knjižnicah in knjižnicah srednješolskih centrov, nekaj manj kot dva odstotka pa v knjižnicah glasbenih šol, višjih strokovnih šol in dijaških domov skupaj.

Šolske knjižnice in njihove enote skupaj so v letu 2012 hranile več kot devet milijonov inventarnih enot (zbirka, prirast in odpis) knjižničnega gradiva, od tega nekaj več kot 74 odstotkov osnovne šole. Večino gradiva (93,3 odstotka) so sestavljale inventarne enote knjižnega gradiva (knjige, brošure in serijske publikacije). Neknjižnega gradiva je bilo 5,5 odstotka, elektronskega pa 1,2 odstotka.

Precej drugačna od te je bila sestava gradiva v knjižnicah glasbenih šol; v teh knjižnicah je bilo med vsemi inventariziranimi enotami knjižničnega gradiva 79 odstotkov neknjižnega gradiva (DVD, zgoščenke, glasbeni zapisi ipd.).