S prvim januarjem so se po ukinitvi registrskih računov pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) delnice in tako imenovani nematerializirani vrednostni papirji prenesli na začasne prehodne račune, ki jih upravlja KDD. Seveda gre le za papirje, ki jih lastniki do konca leta niso prenesli na trgovalne račune ali pa se jim odpovedali.

Prenos na sodni depozit bo potekal postopoma

Kot so nam pred časom odgovorili na KDD, se prenos vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov v dobro računa pristojnega sodišča opravi na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o sprejemu vrednostnih papirjev v sodni depozit.

Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit pa KDD podaja postopoma, pri čemer upošteva več dejavnikov: zmožnosti sodišč, načelo ekonomičnosti in še spodaj naštete kriterije:

1. prej se opravi prenos za pravne osebe kot za fizične osebe,

2. prej se opravi prenos portfeljev manjše individualne vrednosti kot večje,

3. prej se opravi prenos neobremenjenih kot obremenjenih vrednostnih papirjev,

4. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev tistih izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji,

5. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih imetnikov oziroma izdajateljev (za aktivne veljajo imetniki oziroma izdajatelji, ki so pristopili k procesom in postopkom, usmerjenim v dosego uskladitve z zakonskimi zahtevami, če je uskladitev mogoče pričakovati v razmeroma kratkem času)."

Ob tem so na KDD opozorili, da zapisano še ni nujno dokončno, saj mora prestati še obravnavo pred regulatorjem.

Nasvet ZPS: Ne čakajte na sodni depozit

In kaj imetnikom delnic svetujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS)? Zapišejo, da bo enostaven prenos na trgovalne račune oz. opustitev vrednostnih papirjev mogoč toliko časa, dokler ne bo KDD prenesla vrednostnih papirjev na sodni depozit. O tem družba ne bo posebej obveščala imetnikov, pač pa jim bo vročen sklep sodišča o položitvi sredstev na sodni depozit. Po prenosu vrednostnih papirjev na sodni depozit bodo imeli imetniki še pet let možnost, da vrednostne papirje prevzamejo iz sodnega depozita. Če tega ne bodo storili, bodo vrednostni papirji prešli v last države. 

Kaj je s stroški sodnega depozita? Največ nejasnosti še vedno obstaja glede stroškov, ki jih bodo morali plačati tisti imetniki, katerih delnice bodo prenesene na sodni depozit. Tisti potrošniki, ki bodo odlašali tako dolgo, da bodo njihova sredstva položena na sodni depozit, bodo dobili sklep, v katerem bodo opredeljeni tudi stroški sodnih postopkov. Te je vnaprej nemogoče oceniti, že sodna taksa za depozit pa znaša 15 odstotkov vrednosti pologa oziroma največ 410 evrov. Sodne takse ne bo treba plačati tistim potrošnikom, ki imajo vrednostne papirje, ki niso vredni več kot 100 evrov, ne kotirajo na borzi in od katerih od leta 2014 niso dobili izplačila z naslova lastništva (na primer dividend ali obresti). Upoštevati pa je treba, da bodo dodatni stroški vsekakor nastali, če bo potrošnik delnice želel dvigniti iz sodnega depozita, ker bi jih rad obdržal ali pa prodal. O dvigu bo sodišče izdalo sklep, stroški pa bodo zagotovo občutno večji od stroškov, ki bi jih imel potrošnik s prenosom delnic na trgovalni račun, če bi ga opravil pravočasno. 

Na ZPS potrošnikom svetujejo, da naj ne čakajo na sodni depozit. Da bi se temu izognili, pa imajo na razpolago več možnost, izbira med njimi pa je odvisna od želja in okoliščin. 

- Delnice želite obdržati: če želite še naprej varčevati v delnicah, jih morate prenesti na trgovalni račun. Za poslovanje z računom boste morali plačati stroške, ki pa ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti vaših delnic na računu. 

- Delnice želite prodati: z delnicami se ne želite več ukvarjati, morda ne pričakujete, da se bo njihova vrednost povečevala ali da vam bodo prinašale dividende. Prodaja delnic se seveda izplača le, če boste zanje iztržili več, kot boste odšteli za stroške prodaje. Delnice morate najprej prenesti na trgovalni račun, ki ga takoj nato zaprete. Bodite pozorni na stroške, ki se med ponudniki zelo razlikujejo. Če so vaše delnice vredne manj kot 1.500 evrov, jih lahko pri nekaterih ponudnikih prodate, stroški pa bodo manjši od 20 evrov. 

- Delnice želite opustiti: če se vam prodaja delnic ne izplača, nočete pa tvegati stroškov sodnega depozita, lahko na posebnem obrazcu posredujete KDD zahtevo za opustitev papirjev. Dokument lahko osebno oddate v vložišču KDD v Ljubljani, ga posredujete prek spleta z digitalnim potrdilom, ali pa ga na KDD pošljete po pošti, vendar morate v tem primeru svoj podpis overiti, na primer na bližnji upravni enoti.