Medtem ko je skupščina dala upravi pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja, so društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) ter družbi G. I. Dakota Investments Limited in Ampelus Holding Limited k tej točki napovedali izpodbojne tožbe, piše na spletni strani Elektra Gorenjska.

MDS je v ločenem sporočilu za javnost zapisal, da je država oz. v njenem imenu Slovenski državni holding (SDH) predlagal, da se upravi podeli pooblastilo za odkup lastnih delnic po cenah od 1,91 do 2,47 evra, v društvu pa so predlagali, da se zgornja cena določi na revidirani knjigovodski vrednosti delnice, to je 8,10 evra.

"Podlaga za razpon cene, ki jo je določil SDH ostaja neznanka, saj jo na SDH 'ne smejo' oziroma ne želijo razkriti niti delničarjem niti družbi sami, ki naj bi te lastne delnice odkupovala. V društvu MDS zato delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni," so še poudarili.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 89,69 odstotka kapitala, se je sicer tudi seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2015, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za delo v preteklem letu. Potrdili so spremembe in dopolnitve statuta družbe, za revidiranje letošnjih poslovnih izkazov pa imenovali družbo KPMG Slovenija.