ESČP je namreč obravnavalo pritožbi 14-članske romske družine iz Dobruške vasi v občini Škocjan ter dveh Romov, očeta in sina, iz Goriče vasi pri Ribnici.

Dve romski družini sta v pritožbi pred ESČP zatrjevali kršitve prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz 3. člena konvencije, kršitve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena ter kršitve prepovedi diskriminacije iz 14. člena konvencije. V nelegalnih romskih naselij namreč nimata dostopa do osnovnih javnih storitev, kot so pitna voda in sanitarije.

V današnji sodbi je sodišče odločilo, da država ni kršila 8. člena konvencije, 14. člena v povezavi z 8. členom in ne 3. člena v povezavi s 14. členom konvencije.

Sodišče je o zatrjevanih kršitvah odločilo soglasno, le pri vprašanju kršenja 8. člena konvencije so sodniki odločitev izglasovali s petimi glasovi za in dvema proti.

Sodniki so ocenili, da so bili ukrepi Slovenije za zagotovitev pitne vode v dveh romskih naseljih zadostni. Pri teh ukrepih je država tudi upoštevala dejstvo, da so Romi deprivilegirana oziroma ranljiva skupina prebivalstva, so zapisali v sodbi. Poleg tega bi pritožniki s socialnimi transferji, ki jih prejemajo od države, lahko sami pripomogli k urejanju dostopa do pitne vode, so še ocenili.

Slabe razmere

Na odločitev so se že odzvali v AIS, kjer so Romom pomagali pri pritožbi. Obžalujejo, da ESČP pritožbi ni ugodilo ter napovedujejo pritožbo na veliki senat ESČP. Ob tem opozarjajo na slabe razmere v romskih naseljih, kjer prebivalci nimajo dostopa do vode in elektrike. Po njihovem mnenju bi morale oblasti ukrepati, da bi pritožniki uživali isti obseg pravic kot večinsko prebivalstvo.

Ministrstvo: Vsi prebivalci do oskrbe z vodo pod enakimi pogoji

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je po navedbah ministrstva za okolje in prostor z današnjo sodbo Sloveniji priznalo, da so oblasti pozitivno ukrepale glede urejanja problematike dostopa do pitne vode v romskih naseljih. Zatrdili so, da imajo vsi prebivalci oskrbo z vodo urejeno pod enakimi pogoji.

Na ministrstvu so  poudarili, da je bilo v preteklosti veliko narejenega za izboljšanje bivalnih razmer romske skupnosti ter njihovega dostopa do pitne vode. Je pa treba stanje še izboljšati v sodelovanju med ustreznimi državnimi organi, lokalnimi oblastmi in romsko skupnostjo.

Predvsem pa se mora problematika na področju bivanjskih razmer romske skupnosti v Sloveniji reševati sistematično in dolgoročno, so podarili. Ob tem so zatrdili, da Slovenija Romov nikoli ni naseljevala na izolirana območja zunaj naselij brez osnovne infrastrukture.

Sicer pa Slovenija s svojim pravnim redom zagotavlja, da imajo vsi prebivalci pod enakimi pogoji urejeno oskrbovanje s pitno vodo in dostop do sanitarij. "Pri tem prebivalcev ne razlikuje glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine," so zatrdili.